Birželis

T1-192 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T1-193 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

T1-194 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejui

T1-195 Dėl pritarimo projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Kretingos rajono vietinės reikšmės keliuose“ įgyvendinimui

T1-196 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

T1-197 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

T1-198 Dėl projekto „Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas“

T1-199 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

T1-200 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo

T1-201 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

T1-202 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

T1-203 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo

T1-204 Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ jungtinės veiklos sutarčiai

Priedas

T1-205 Dėl partnerystės sutarties pasirašymo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą

Priedas

T1-206 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-207 Dėl Kretingos gatvės Dupulčių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo

Priedas

T1-208 Dėl Adelės Pociuvienės atleidimo iš Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ direktorės pareigų (patikslintas sprendimo projektas)

 T1-209 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“ pakeitimo

 T1-210 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai

Priedas

 T1-211 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo

Priedas

 T1-212 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais (patikslintas sprendimo projektas)

 T1-213 Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje

 T1-214 Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo

 T1-215 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2016 m." pakeitimo

Priedas

 T1-216 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas (patikslintas priedas)

Priedas

 T1-217 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas sprendimo projektas)

Priedas

 T1-218 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo pavirtinimo

Priedas

 T1-219 Dėl pritarimo Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms

Priedas

Priedas

Priedas

Priedas

 T1-220 Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatų tvirtinimo

 T1-221 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų, priemokų prie tarnybinių atlyginimų, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (patikslintas aiškinamasis raštas)

Priedas (patikslintas priedas)

 T1-222  Dėl pritarimo Vilimiškės kaimo gyventojų apklausos rezultatams

 T1-223 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

Priedas

 T1-224 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone“

 T1-225 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Priedas

Priedas

 T1-226 Dėl pavedimo ir lėšų skyrimo

 T1-227 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo

Priedai

 T1-229 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. Tt2-61 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planui ir gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimui“ pakeitimo

 T1-230 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013-2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

 T1-231 Dėl savivaldybės turto investavimo

 T1-232 Dėl būtinumo teikti visuomenei viešąsias keleivinio kelių transporto paslaugas (patikslintas sprendimo projektas)

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas