Kretingos miesto vietos veiklos grupė

Parengta Kretingos miesto 2016-2022 m. plėtros strategija

Kretingos miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Kretingos miesto plėtros strategijos rengimas“, kartu su konsultavimo paslaugas teikiančia VšĮ „Darni socialinė raida“, parengė Kretingos miesto 2016-2022 m. plėtros strategiją, kuri iki 2016 m. vasario 15 dienos bus pateikta LR Vidaus reikalų ministerijos vertinimui.  Išsamiau »

Vietos veiklos grupės kviečiamos teikti vietos plėtros strategijas

Vidaus reikalų ministerija kviečia 54 Lietuvos miestuose susikūrusias vietos veiklos grupes (VVG) teikti vietos plėtros strategijas, kurių tikslas – pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas. Kretingoje veikia Kretingos miesto vietos veiklos grupė, kuri šiuo metu ruošia strategiją. Kretingos miesto plėtros strategija iki jos pateikimo turi būti patvirtinta visuotinio susirinkimo metu, pristatyta Klaipėdos regiono plėtros tarybai ir, jei VVG prašo savivaldybės lėšų prisidėjimo strategijai įgyvendinti, strategijos projektui turi pritarti savivaldybės taryba.

Ministerija kviečia nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2016 m. vasario 15 d. teikti vietos plėtros strategijas.

Bendri pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ 2014–2020 metams numatyti asignavimai yra 15,6 mln. eurų.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014–2020 m. paramos laikotarpiu. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.

 

Daugiau informacijos - http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos

KVIETIMAS

Kretingos miesto vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kretingos miesto vietos plėtros strategijos parengimas”. Rengiant strategiją yra siekiama pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę bendruomenių integraciją, išnaudojant vietos valdžios, verslo ir bendruomenės ryšius.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma suorganizuoti susitikimus, darbo grupes su VVG nariais, Kretingos bendruomenių atstovais bei gyventojais, siekiant surinkti informaciją apie esamą gyventojų užimtumo situaciją, socialines problemas, nustatyti socialinę atskirtį patiriančias tikslines grupes, suplanuoti efektyvias priemones identifikuotoms problemoms spręsti ir pan. Darbo grupių susitikimo metu bus siekiama padėti pasirengti Kretingos VVG veiklos plėtros strategiją ir pasiruošti efektyviai įsisavinti Europos Sąjungos fondų lėšas 2014–2020 m. Kretingos mieste.

2015 m. gruodžio 21 d. 13.00 val. įvyks darbo grupės susitikimas „Priemonių, projektų, iniciatyvų mažinančių Kretingos miesto gyventojų socialinę atskirtį ir didinančių gyventojų užimtumą kūrimas”. Šios darbo grupės metu bus supažindinama su pagrindiniais aplinkos analizės rodikliais, parengta Kretingos miesto VVG strategijai aktualių sričių SSGG analizė. Susitikimo metu bus siekiama įtraukti Kretingos miesto gyventojus į strategijos rengimą, siekiant identifikuoti jų lūkesčius ir pageidavimus dėl planuojamų VVG priemonių, kurios bus įtrauktos į VVG plėtros strategiją. Generuosime projektus, konkrečias idėjas, kurios mažintų Kretingos miesto gyventojų socialinę atskirtį ir didintų gyventojų užimtumą. Šiuos projektus vėliau įgyvendins būtent Kretingos miesto verslo, bendruomenių, NVO ir kitų organizacijų atstovai.

 

Darbotvarkė:

  • 13.00–13.15 - Pakeitimų VVG strategijų rengimo taisyklėse pristatymas.
  • 13.1514.00 - Strateginis kontekstas: pagrindiniai aplinkos analizės rodikliai, SSGG pristatymas.
  • 14.0014.15 - Pertrauka.
  • 14.1516.00 - Priemonių, projektų, iniciatyvų mažinančių Kretingos miesto gyventojų socialinę atskirtį ir didinančių gyventojų užimtumą generavimas.
  • 16.0016.30 - Rezultatų pristatymas ir aptarimas.

 

Ateik ir pasakyk, ko reikia Kretingos miestui, kad jame nebūtų socialinės atskirties ir, kad visi turėtų mėgstamus darbus, po kurių galėtų save realizuoti savanorystės, mokymosi ar kitose srityse! Vėliau visa tai galėsi įgyvendinti pats ar su bendraminčių pagalba!

 

Kviečiame Jus dalyvauti darbo grupėje „Priemonių, projektų, iniciatyvų mažinančių Kretingos miesto gyventojų socialinę atskirtį ir didinančių gyventojų užimtumą kūrimas“ gruodžio 21 d., 13.00 val., Kretingos moterų informacijos ir mokymo centre, Vilniaus g. 18, Kretinga. Apie savo galimybes dalyvauti darbo grupėje, prašome informuoti el. paštu miestovvg [at] gmail [dot] com iki gruodžio 18 d.

Kretingos miesto vietos veiklos grupė

   Išsamiau »

KVIETIMAS

Kretingos miesto vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kretingos miesto vietos plėtros strategijos parengimas”. Rengiant strategiją yra siekiama pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę bendruomenių integraciją, išnaudojant vietos valdžios, verslo ir bendruomenės ryšius.  Išsamiau »

Kretingos miesto vietos veiklos grupė – naujos miesto plėtros galimybės

2014–2020 m. laikotarpiu vienas iš investicinių Lietuvos regioninės politikos prioritetų yra bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. 2015 m. sausio 22 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo patvirtintos Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės, reglamentuojančios vietos veiklos grupių steigimą ir vietos plėtros strategijų rengimą bei prioritetines finansavimo sritis.

Kretingos miesto vietos veiklos grupės steigimo iniciatyvos ėmėsi Kretingos rajono savivaldybė ir verslo įmonės bei nevyriausybinės organizacijos. 2015 m. gegužės 4 d. įvyko steigiamasis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti Kretingos miesto vietos veiklos grupės įstatai ir paskirtas vadovas.  Išsamiau »

Įsteigta Kretingos miesto vietos veiklos grupė

Gegužės mėnesį įsteigta Kretingos miesto vietos veiklos grupė. Jos steigėjai – valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo struktūrų atstovai. Grupės steigimo dokumentus parengė Konsultacinė darbo grupė, kurią sudarė verslo, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės atstovai.

Netrukus miestų vietos veiklos grupės turėtų būti kviečiamos rengti strategijas, kurios bus vertinamos konkursiniu būdu, o laimėjusios gaus finansavimą projektams įgyvendinti. Kretingos miesto vietos veiklos grupė planuoja rengti miesto plėtros strategiją, pagal kurią bus finansuojami įvairūs projektai, susiję su įdarbinimo galimybių didinimu, socialinės atskirties mažinimu, sveikatinimu, aktyviu laisvalaikiu ir kt.

Kviečiame Kretingos miesto vietos veiklos grupės nariais tapti Kretingos mieste registruotas verslo įmones, jų asociacijas ir nevyriausybines organizacijas. Iš asociacijos narių, atsižvelgiant į įstatų reikalavimus, bus sudaroma Valdyba, kurią sudarys verslo, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės atstovai. Dėl narystės kreiptis el. paštu miestovvg [at] gmail [dot] com arba telefonu 8 679 86773.  Išsamiau »

Surinktas turinys