Balandis

2015 m. balandžio 10 d. tarybos posėdžiui

T1-109 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo ir pavedimo jam eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas iki kol bus paskirtas naujai kadencijai savivaldybės administracijos direktorius

T1-110 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo

T1-111 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

T1-112 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

 

 Posėdžio protokolas

 

 

2015 m. balandžio 23 d. tarybos posėdžiui

T1-114 Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės merui

T1-116 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų sudarymo

T1-117 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

T1-118 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo

T1-119 Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš savivaldybės kontrolieriaus pareigų

T1-120 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

T1-121 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

T1-122 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

 

 Posėdžio protokolas 

Tarybos narių balsavimų rezultatai 

 

2015 m. balandžio 30 d. tarybos posėdžiui

T1-123 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

T1-124 Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2014 metų ataskaitos

Priedas

T1-125 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2014 metų ataskaitos

Priedas

T1-126 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2014 metų ataskaitos

Priedas

T1-127 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2014 metų ataskaitos

Priedas

T1-128 Dėl UAB Kretingos autobusų parko ūkinės veiklos nepriklausomo audito

T1-129 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

T1-130 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas (neskelbiamas)

T1-131 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

T1-132 Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2014 metų ataskaitos

Priedas

T1-133 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai

Priedas

T1-134 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

T1-135 Dėl savivaldybės turto investavimo

T1-136 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Priedai

T1-137 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, jo keitimo ir sutarčių formų patvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-138 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bei jų dalių pardavimo, gautų lėšų apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-139 Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų I-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo

T1-140 Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo

T1-141 Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

T1-142 Dėl Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo

T1-143 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-144 Dėl savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo

T1-145 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18, Kretingos m., nuomos sutarties atnaujinimo

T1-146 Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

T1-147 Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo

T1-148 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

T1-149 Dėl leidimo Kretingos muziejui įsigyti lengvąjį automobilį

T1-150 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-151 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro vadovo 2014 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms

1 priedas

2 priedas

T1-152 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-153 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-23 sprendimo Nr. T2-114 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės merui“ pakeitimo

 T1-154 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-10 sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“

 

 Posėdžio protokolas 

Tarybos narių balsavimų rezultatai 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.