Spalis

284 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

285 Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

286 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

287 Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

288 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

 289 Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo

290 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Priedas

291 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T2-171 „Dėl dokumentų kopijų parengimo ir išlaidų atlyginimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

292 Dėl ūkinio pastato Lendimų k. 6, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., nurašymo

293 Dėl dienos veiklos centro meno dirbinių kainų nustatymo

294 Dėl paslaugų kainų už teikiamas socialines paslaugas dienos veiklos centre suaugusiam asmeniui su negalia per mėnesį nustatymo

295 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

296 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimo Nr. T2-259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

297 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo

298 Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Priedas

299 Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugos, teikiamos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Kartenos ir Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, vieno lovadienio kainos nustatymo

300 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo

301 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013–2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

302 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

303 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

1 priedas

2 priedas

304 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

305 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

306 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

307 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo statinių nuomos konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo anketa

308 Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą

309 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

310 Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo

311 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T2-139 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

312 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimo Nr. T2-112 „Dėl leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo

313 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedai

314 Dėl pritarimo programai/projektui „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas 2015 - 2017 metais“

315 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

316 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų minimalių aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis normų tvirtinimo

317 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo piniginių normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos bei dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginės normos patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo

318 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

319 Dėl dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos nustatymo

320 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-22 „Dėl priėmimo į Kretingos sporto mokyklą tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo

321 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo

Priedai

322 Dėl pritarimo projekto „Patraukli Baublių kaimo gyvenamoji aplinka – aktyvus, vieningas, pozityvus jaunimas“ bendradarbiavimo sutarties projektui

Priedas

323 Dėl atlygintinų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų vieno lovadienio kainos viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje tvirtinimo

324 Dėl pritarimo vykdyti tikslinių teritorijų projektus, apimančius mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų

325 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo T2-356 „Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

326 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo

327 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T2-103 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

328 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr. T2-318 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo

Priedas

329 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

330 Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingoje

331 Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui skirtų butų pirkimo

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.