Birželis

196 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

197 Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

198 Dėl gatvių koordinačių pakeitimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Imbarės seniūnijoje

Priedai

199 Dėl Stasės Grigaitienės atleidimo iš Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos direktorės pareigų

200 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

201 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

202 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

1 priedas

2 priedas

203 Dėl lauko tualeto Mokyklos g. 4, Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., nurašymo

204 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas“

Sutartis

205 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0003:64) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

206 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ papildymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

207 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

208 Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

209 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

210 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

211 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

212 Dėl klubo „Kretingos krašto ainiai“ ir Laukžemės kaimo bendruomenės buveinių adresų registracijos

213 Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų panaudojimo savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti

  214 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

215 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

216 Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 217 Dėl valstybės biudžeto asignavimų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti paskirstymo 

218 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Aiškinamojo rašto 1, 2, 3, 4 priedai

1, 2, 3 priedai

4 priedas

5 priedas

 219 Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų 

220 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Priedas

221 Dėl draudimo rūkyti Kretingos rajono savivaldybės viešose vietose

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedai

 222 Dėl Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos r. Vydmantų gimnazijos nuostatų tvirtinimo

Priedas

 223 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T2-68 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficiento nustatymo“ pakeitimo

 224 Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.