Sausis

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl apyvartinių lėšų paskirstymo kreditiniams įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus padengti ir banko paskoloms grąžinti“

Priedas

25 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos“

25 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos tvirtinimo“

24 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“

22 2 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ pakeitimo“

Priedas

20 3 1

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje plano patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiamas)

16 3 6

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą Kretingos rajone nuostatų tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo nr. T2-361 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo nr. T2-295 „Dėl kainų už prekybos vietas turgavietėje (prekyvietėje) nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

Priedas

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl įgaliojimo vykdyti valstybinę kelių transporto kontrolę“

23 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“

19 0 2

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2013 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl pritarimo Kretingos rajono mokyklų 2014 - 2020 metų strateginiams planams“

Priedai

21 0 1

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

20 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2014 – 2016 m. programos patvirtinimo“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl pritarimo projekto „Kretingos rajono atviro judaus jaunimo centro veiklos tinklo kūrimas ir plėtra“ vykdymui“

20 2 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų organizuojamų festivalių, konkursų ir kitų renginių dalyvio mokesčio nustatymo“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl rajono švietimo įtaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“ pripažinimo netekusiu galios“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės merui“

20 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojui“

20 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Vidmanto Jurgaičio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5627/0007:314) Kretingos g. 41, Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5617/0002:593, 5617/0002:432) Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 1

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Knyga“ Turto perdavimo“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

20 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T2-441 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ pakeitimo“

19 0 1

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T2-22 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

20 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.