Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius

Adresas: J.Pabrėžos g. 1, LT-97129 Kretinga

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Nijolė Katkuvienė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
  +370 445 51207   nijole [dot] katkuviene [at] kretinga [dot] lt
Vyresn. specialistė
Regina Kvėderienė
  +370 445 43865   regina [dot] kvederiene [at] kretinga [dot] lt
Archyvarė 
(likviduotų įmonių archyvas)
Rima Ragainienė
130* +370 445 51874   rima [dot] ragainiene [at] kretinga [dot] lt
Archyvarė
(likviduotų įmonių archyvas)
Salvinija Dimgailienė
130* +370 445 51874   salvinija [dot] dimgailiene [at] kretinga [dot] lt

 

* - Adresas: J.K.Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga

 

Skyriaus darbo laikas

 • Pirmadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-17:00
 • Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 08:00-17:00
 • Penktadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-15:45

 

Pateikti prašymai įregistruoti santuokas

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 • Skyriaus uždaviniai:
  • užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos vykdymą – civilinės būklės aktų registravimą;
  • užtikrinti operatyvų ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos vykdymą – Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;
  • užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos vykdymą – pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą.
 • Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą, mirtį; užtikrina teisingą duomenų perkėlimą į kompiuterines duomenų laikmenas;
  • atlieka santuokų civilines apeigas;
  • pakeičia, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus;
  • įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;
  • išduoda Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;
  • išduoda Lietuvos Respublikoje įregistruotų civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, išrašus;
  • organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, sudarytų skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą;
  • rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;
  • rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, taisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo;
  • registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją.
  • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia į juos atsakymus;
  • pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
  • informacija apie įregistruotą civilinės būklės akto įrašo duomenys pateikiama VĮ Registro centro Gyventojų registro departamentui teisingumo ministro tvirtinamų duomenų teikimo Registrų centrui taisyklių nustatyta tvarka ir atsako už asmens duomenų apsaugos išsaugojimą;
  • rengia ir pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai praėjusių metų ataskaitą apie sudarytų civilinės būklės aktų įrašų skaičių;
  • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja teismuose skyriaus veiklos klausimais;
  • rengia ir teikia suderinti nuolatinio ir ilgo dokumentų saugojimo apyrašus Klaipėdos apskrities archyvui;
  • rengia ir teikia suderinti pažymą apie skyriaus metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą Klaipėdos regioniniam valstybės archyvui;
  • ruošia archyvui skyriuje sudarytus archyvinius dokumentus;
  • ruošia ir teikia Klaipėdos regioniniam valstybės archyvui naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą;
  • metų pradžioje sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines knygas;
  • Lietuvos Respublikoje mirusio užsienio valstybės piliečio asmens dokumentą kartu su patvirtinta mirties įrašo kopija siunčia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;
  • išsiunčia medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus vieną kartą per mėnesį Higienos institutui;
  • užtikrina tinkamą gyventojų registro tvarkymą;
  • užtikrina valstybės rinkliavos surinkimą už skyriaus teikiamas paslaugas;
  • siekdamas užtikrinti efektyvų ir skubų piliečių prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, bendradarbiauja su Teisingumo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų ministerijomis, Konsuliniu departamentu, valstybės įmonės Registrų centru ir kitomis valstybės įstaigomis;
  • informuoja atitinkamos vyskupijos (ordinariato) kuriją apie kanoninėje vyskupijos jurisdikcijoje sudarytų santuokų, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pranešė Katalikų bažnyčios įgalioti (įpareigoti) asmenys, įtraukimą į valstybinę apskaitą;
  • rengia ir teikia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus vykdomų funkcijų klausimais;
  • rengia ir teikia skyriaus metinę ataskaitą administracijos direktoriui;
  • teikia viešųjų pirkimų skyriui planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, ataskaitas apie mažos vertės pirkimus, rengia apklausos pažymas;
  • organizuoja Kretingos rajono likviduotų įstaigų, įmonių, bendrovių, organizacijų dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą, naudojimą ir apsaugą;
  • rengia ir išduoda saugomų dokumentų pagrindu pažymas apie darbo stažą ir pajamas, dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas, darbo užmokesčio pažymas pensijoms gauti ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti;
  • organizuoja išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimą tolimesniam saugojimui;
  • teikia įstatymų nustatyta tvarka informaciją, susijusią su archyve saugomais dokumentais;
  • rengia ir teikia informaciją apie skyriaus veiklą Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainei.

 

Statistika

2017 metų statistika

2016 metų statistika

2015 metų statistika

2014 metų statistika

2013 metų statistika

2012 metų statistika

2011 metų statistika

2010 metų statistika

2009 metų statistika

2008 metų statistika

2007 metų statistika

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Surinktas turinys