Sausis

1 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T2-22 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

2 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

3 Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą Kretingos rajone nuostatų tvirtinimo

4 Dėl apyvartinių lėšų paskirstymo kreditiniams įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus padengti ir banko paskoloms grąžinti

Priedas

5 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

6 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

7 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T2-441 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ pakeitimo

8 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2013 metų veiklos ataskaitai

Priedas

9 Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo

10 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių (neskelbiamas)

11 Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

12 Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13 Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

14 Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės merui

15 Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojui

16 Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo

17 Dėl savivaldybės turto panaudos

18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

19 Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

20 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo Nr. T2-361 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl kainų už prekybos vietas turgavietėje (prekyvietėje) nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo

21 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

22 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

23 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo

24 Dėl įgaliojimo vykdyti valstybinę kelių transporto kontrolę

25 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Vidmanto Jurgaičio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

26 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo

27 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

28 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2014 – 2016 m. programos patvirtinimo

 29 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų organizuojamų festivalių, konkursų ir kitų renginių dalyvio mokesčio nustatymo

30 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos

31 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos plano tvirtinimo

32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

33 Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Knyga“ turto perdavimo

34 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl rajono švietimo įtaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“ pripažinimo netekusiu galios

35 Dėl pritarimo Kretingos rajono mokyklų 2014 - 2020 metų strateginiams planams

Priedai

 36 Dėl pritarimo projekto „Kretingos rajono atviro judaus jaunimo centro veiklos tinklo kūrimas ir plėtra“ vykdymui

37 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo

38 Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje plano patvirtinimo

Priedas

39 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ pakeitimo

Priedas

40 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5627/0007:314) Kretingos g. 41, Kartenos mstl, Kartenos sen., Kretingos r. sav., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

41 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5617/0002:593, 5617/0002:432) Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

42 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.