Švietimo skyrius

Adresas: Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga

Interneto svetainė: https://svietimas.kretinga.lt

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
 
+370 445 78970
+370 670 01185 asta [dot] burbiene [at] kretinga [dot] lt
Daiva Tranizienė
 
+370 445 78938
  daiva [dot] traniziene [at] kretinga [dot] lt
Rima Ramoškienė
 
+370 445 43856
+370 614 78953 rima [dot] ramoskiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė

Jolanta Jurgutienė
 
+370 445 78934
+370 614 47533
jolanta [dot] jurgutiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė

Rasa Stoncelytė
 
+370 445 78931
 
rasa [dot] stoncelyte [at] kretinga [dot] lt
Specialistė

Lina Lengvinienė
 
+370 44578936
 
lina [dot] lengviniene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Lina Jadenkuvienė
 
+370 445 78937
  lina [dot] jadenkuviene [at] kretinga [dot] lt
Sonata Petravičienė
 
+370 445 72026
 
sonata [dot] petraviciene [at] kretinga [dot] lt


Skyriaus veiklos tikslai:

 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo viešąjį administravimą Kretingos rajono savivaldybės tarybai (toliau – Savivaldybės tarybai) pavaldžiose mokyklose, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei kitose švietimo įstaigose;
 • vykdyti ir įgyvendinti Savivaldybės savarankiškas ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas švietime, formuoti švietimo politiką Savivaldybėje, rengti švietimo plėtotės programas, tirti, analizuoti ir vertinti jų įgyvendinimą rajono švietimo įstaigose;
 • mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir kitų švietimo įstaigų efektyviam funkcionavimui, reikiamai ugdymo kokybei laiduoti.

Skyriaus veiklos uždaviniai:

 • įgyvendinti valstybinę ir regioninę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą;
 • organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai ir kitų švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą, prevencinę veiklą.
 • įgyvendinti Savivaldybės  jaunimo politiką, inicijuojant jai įgyvendinti reikalingas priemones, jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus;

Skyrius pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

 • tiria ir vertina:
  • švietimo būklę, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai Savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybei nustatytą kompetenciją;
  • jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius.
 • rengia:
  • Savivaldybės plėtros ir strateginio veiklos planų švietimo dalies projektus ir, Savivaldybės tarybai patvirtinus, juos įgyvendina;
  • Savivaldybės metinės švietimo veiklos programos projektą, teikia jį Savivaldybės merui ir įgyvendina patvirtintą programą;
  • Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos ir kitas švietimo plėtotės programas;
  • Skyriaus mėnesinius veiklos ir metinius dokumentacijos planus;
  • mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimus kitiems finansiniams metams pagal planuojamą mokinių skaičių;
  • viešą informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriui;
  • švietimo statistines ataskaitas;
  • dokumentus, kurių reikia asmenų, dirbusių rajono švietimo įstaigose neįgalumo ir senatvės pensijoms apskaičiuoti ir pateikia juos atitinkamoms institucijoms;
  • informaciją apie į mokyklą ir iš jos važinėjančius mokinius, bendrus jų sąrašus ir kt.
  • tikslines programas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms institucijoms bei kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, organizuoja nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su Savivaldybe, vykdo iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų priežiūrą ir kontrolę;
  • jaunimo politikos plėtros programas ir jas įgyvendina, metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą, nevyriausybinių organizacijų veiklą;
  • Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai, kitų švietimo įstaigų, jaunimo politikos įgyvendinimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir Skyriaus veiklos klausimais.
 • dalyvauja:
  • rengiant Savivaldybės biudžeto projektą bei skiriant lėšas švietimo įstaigoms ir švietimo programoms įgyvendinti;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduodant licencijas mokymo veiklai.
 • teikia pasiūlymus:
  • Savivaldybės tarybai dėl sąlygų vykdyti vaikų ikimokyklinį, priešmokyklinį ir privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybėms nustatytą kompetenciją;
  • Savivaldybės administracijos direktoriui dėl:
   • švietimo regioninės politikos formavimo;
   • Skyriaus veiklos organizavimo, struktūros pokyčių, pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ar papildymo;
   • švietimo įstaigų vadovų skatinimo, apdovanojimų ir drausminių nuobaudų;
   • švietimo įstaigoms ir švietimo programoms skiriamų lėšų planavimo;
   • jaunimo politikos įgyvendinimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir projektams įgyvendinti lėšų planavimo;
 • teikia:
  • informaciją:
   • visuomenės informavimo priemonėms, institucijoms ir visuomenei apie švietimo naujoves ir Skyriaus veiklą;
   • vaikams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie Savivaldybėje veikiančias pavaldžias mokyklas, vykdomas švietimo programas, mokymosi formas;
  • užsakymus švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui apie mokyklinės dokumentacijos poreikį;
  • iš mokyklų bibliotekų gautų metinių ataskaitų bendras suvestines-ataskaitas švietimo ir mokslo ministerijai;
  • jaunimo organizacijoms ir jaunimo grupėms apie joms skirtus projektus ir inicijuoja dalyvavimą projektinėje veikloje;
  • nustatytais terminais ataskaitas švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo aprūpinimo centrui, Statistikos departamentui, Savivaldybės administracijai ir kt.;
  • Skyriaus veiklos ataskaitas Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • vykdo:
  • mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų ir kitų švietimo įstaigų:
   • veiklos stebėseną pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus rodiklius, jos duomenų kaupimą, ataskaitų rengimą ir teikimą aukštesnėms institucijoms;
   • veiklos bendrąją priežiūrą - veiklos, vadybinio ir pedagoginio proceso stebėseną, vertinimą, priežiūrą ir konsultavimą, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Mokyklos veiklos priežiūros nuostatais ir metinių švietimo veiklos programų bendraisiais priežiūros planais;
  • mokyklų tinklo pertvarkymo bendrojo plano monitoringą (stebėseną);
  • mokyklų vadovų atestavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • tvarko:
  • švietimo informacines sistemas, teikia švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje;
  • savivaldybės teritorijoje besimokančių vaikų apskaitą (toliau Mokinių registrą (MR);
  • mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai ir kitų švietimo įstaigų pedagogų duomenų registrą (PR);
  • švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų duomenų bazę;
  • švietimo įstaigų statistines ataskaitas;
  • duomenis ir statistiką apie jaunimo situaciją rajone;
  • Skyriaus interneto svetainę;
  • švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Mokinio pažymėjimo važiuoti keleiviniu transportu išdavimą;
  • Skyriaus dokumentus Savivaldybės Dokumentų valdymo sistemoje KONTORA;
  • Regioninę švietimo informacinę sistemą (RŠVIS);
  • nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS).
 • koordinuoja:
  • mokyklose, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei kitose švietimo įstaigose:
   • strateginių planų, veiklos programų, ugdymo planų rengimą ir įgyvendinimą;
   • veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą vaikams ir mokiniams bei jų šeimoms;
   • mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, mokytojų atestavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
   • mokytojų/pedagogų pasiūlos-paieškos banko formavimą, atnaujinimą ir skelbimą Skyriaus interneto svetainėje;
   • gabių vaikų ir mokinių ugdymo programų įgyvendinimą ir sistemos kūrimą;
   • vaikų ir mokinių kolektyvų pasiruošimą dainų šventėms, konkursams ir festivaliams;
   • lėšų skyrimą vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, socializacijos, pirminės narkomanijos prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitoms švietimo įstaigų vykdomoms programoms, kontroliuoja programų įgyvendinimą ir paskesnįjį lėšų panaudojimą;
   • mokinių pažintinę, kraštotyrinę, vaikų ir mokinių socializacijos veiklą, pilietinį, tautinį, etnokultūrinį ugdymą bei prevencinės veiklos ir programų rengimą ir realizavimą;
   • Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimą ir Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašo vykdymą;
   • mokinių profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos kūrimą;
   • suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo mokymo bei švietimo organizavimą;
   • sveikatingumo, ekologinių, gamtosauginių, saugaus eismo, žmogaus saugos, civilinės ir gaisrinės saugos programų įgyvendinimą;
   • jaunimo organizacijų ir jaunimo grupių bei nevyriausybinių organizacijų veiklą;
   • nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS).
   • mokyklų archyvų tvarkymą;
  • bendrojo ugdymo mokyklose:
   • savivaldybės teritorijoje besimokančių vaikų apskaitos (toliau Mokinių registrą (MR) organizavimą ir tvarkymą;
   • mokinių priėmimo į mokyklas tvarkos vykdymą ir nustatytų aptarnavimo teritorijų laikymąsi;
   • mokyklos nelankančių vaikų iki 16 metų apskaitos, jų ugdymosi pagal poreikius ir tikslinio vaikų įtraukimo į švietimo programas vykdymą;
   • klasių, grupių ir jų komplektų skaičiaus planavimą;
   • bendrosios programos ir ugdymo (si) standartų, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, atnaujintų Bendrųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ir ugdymo (si) standartų bei vidurinio ugdymo programų aprašo įgyvendinimą;
   • mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų, brandos egzaminų, įskaitų bei kitų mokinių pasiekimų vertinimų organizavimą;
   • mokinių judėjimo apskaitą Savivaldybėje tarp mokyklų ir tarp savivaldybių mokyklų ir mokinio krepšelio lėšų perskirstymą mokiniams migruojant tarp savivaldybių;
   • Gimnazijos koncepcijos įgyvendinimą;
   • Mokinių vertinimo sampratos įgyvendinimą;
   • valstybinės kalbos mokymo organizavimą;
   • savarankiško ir nuotolinio mokymosi organizavimą, mokinių ugdymą namuose ir gydymo įstaigose;
   • užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų mokymo organizavimą;
  • neformaliojo švietimo įstaigose:
   • klasių, grupių ir jų komplektų skaičiaus planavimą;
   • vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas pagal Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes ir jų apskaitą;
   • ikimokyklinio ugdymo programų, priešmokyklinio ugdymo koncepcijos įgyvendinimą;
   • neformaliojo vaikų ir mokinių ugdymo programų vykdymą, mokinių užimtumą ir jų saviraiškos poreikių tenkinimą bendrojo ugdymo mokyklose;
  • vaikų ir mokinių ugdymą neformaliojo vaikų švietimo mokyklose; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų skyrių ir grupių komplektų planavimą;
  • projektų, susijusių su Skyriaus ir švietimo įstaigų veikla, rengimą, paraiškų teikimą ES struktūriniams fondams;
  • mokinių savivaldos institucijų veiklą;
  • mokinių ir vaikų pavėžėjimą;
 • konsultuoja mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai ir kitų švietimo įstaigų vadovus, mokytojus ir mokyklų bendruomenes veiklos planavimo ir organizavimo klausimais dėl:
  • ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo;
  • strateginių veiklos planų, metinių veiklos programų ir ugdymo planų rengimo ir įgyvendinimo;
  • pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo;
  • mokyklų pasirengimo vidurinio ugdymo programų akreditavimui;
  • informacinių technologijų taikymo tvarkant duomenis;
  • rengiamų projektų ir programų finansavimo;
  • veiklos įsivertinimo vykdymo ir pasiruošimo išorės vertinimui;
  • vadovų pasirengimo atestacijai ir mokytojų atestacijos organizavimo ir vykdymo;
  • mokinių pavėžėjimo organizavimo;
  • archyvų tvarkymo ir raštvedybos.
 • organizuoja:
  • valstybinių brandos egzaminų vykdymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • nacionalinių, tarptautinių ir kt. mokinių pasiekimų tyrimų vykdymą;
  • Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių rajoninius etapus;
  • edukacinius, meninius renginius mokiniams, pedagogams ir visuomenei;
  • mokyklų ir kitų švietimo įstaigų dalyvavimą prevencinėje veikloje ir socializacijos programų rengime ir realizavime;
 • kontroliuoja:
  • Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo vykdymą mokyklose, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai ir kitose švietimo įstaigose;
  • tarifikuojamų pamokų skaičių klasės komplektui ir dalyko mokytojui mokyklose;
  • ugdymo planų vykdymą mokyklose;
  • išsilavinimo dokumentų ir mokytojų atestacijos pažymėjimų išdavimą ir apskaitą mokyklose;
 • tikrina ir analizuoja ir vertina mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei kitų švietimo įstaigų:
  • metines veiklos programas ir ugdymo planus;
  • komplektuojamų klasių, grupių ir komplektų ir vaikų/mokinių skaičių,
  • pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašus, pamokų ir papildomo ugdymo valandų paskirstymą pedagoginiams darbuotojams;
  • pedagoginio ir aptarnaujančio personalo etatų bei pareigybių skaičių ir jų tikslingumą;
  • duomenis, teikiamus švietimo informacinėms sistemoms: Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų registrui, AIKOS ir kt.;
 • tvarko:
  • griežtos apskaitos pažymėjimų ir brandos atestatų bei kitų dokumentų blankus, išduoda juos mokykloms, atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijai;
  • Skyriaus ir mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei kitų švietimo įstaigų archyvus, teikia metodines konsultacijas, išduoda pareiškėjams archyvines pažymas ir dokumentų nuorašus.

 

Surinktas turinys