Kultūros ir sporto skyrius

Adresas: Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Dalia Činkienė
Viešų ir privačių interesų deklaracija
  +370 445 53525   dalia [dot] cinkiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Asta Pocienė
  +370 445 43860 +370 611 28171 asta [dot] pociene [at] kretinga [dot] lt
Paminklotvarkininkas
Algirdas Mulvinskas
128* +370 445 55119   algirdas [dot] mulvinskas [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Janina Augutytė
**  +370 445 51192 +370 663 78940 janina [dot] augutyte [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas
Erikas Žiubrys
** +370 445 43861   erikas [dot] ziubrys [at] kretinga [dot] lt

 

* - Adresas: J.K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga

** - Adresas: Savanorių g. 23A, Kretinga

 

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės kultūros politiką bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, muzikos, dailės, etnokultūros, kultūros paveldo leidybos bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;
 • vadovaudamasis Savivaldybės ir valstybės interesų derinimo principu, dalyvauja įgyvendinant valstybės kultūros politiką Savivaldybės teritorijoje;
 • stebi Savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo vertybių būklę ir rūpinasi jų išsaugojimu;
 • koordinuoja etninės kultūros rajone sklaidą;
 • dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje;
 • vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Kultūros srityje:
  • užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybės kultūros įstaigose;
  • įstatymų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai dėl kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  • bendradarbiauja su Kultūros ministerija ir kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis, fondais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kultūros programas, kurioms pritaria savivaldybės Taryba. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia Kultūros ministerijai ir kitoms valdžios institucijoms statistinę ir kitą informaciją apie Kultūros skyriaus bei Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą;
  • bendradarbiauja ir skatina rajono kultūros įstaigas bendradarbiauti su rajono švietimo, mokslo, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis, privačiomis institucijomis, vykdančiomis kultūros programas;
  • inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą;
  • koordinuoja rajono Savivaldybės tarybos patvirtintas kultūrines programas;
  • rengia rajono kultūros įstaigų vadovų bendrus pasitarimus;
  • dalyvauja kuruojamų rajono kultūros įstaigų darbuotojų pasitarimuose;
  • koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų veiklą;
  • rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa rajone.;
  • skatina ir remia kultūros specialistų tobulinimąsi;
  • koordinuoja viešuosius renginius rajone;
  • derina rajono biudžetinių kultūros įstaigų metines veiklos programas;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūrinio turizmo plėtros, leidybos programas;
  • koordinuoja rajono Kultūros ir meno, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone ir kitų tarybų, komisijų, sudarytų rajono savivaldybės Tarybos ir veikiančių visuomeniniais pagrindais, veiklą;
  • planuoja Kultūros programos metinį biudžetą bei dalyvauja formuojant asignavimus rajono kultūros įstaigoms išlaikyti.
 • Paminklotvarkos srityje:
  • tikrina valstybės saugomų kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
  • vykdo kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę savivaldybės teritorijoje;
  • teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą valstybės saugomo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos klausimais;
  • rengia ilgalaikių ir trumpalaikių paminklosauginių programų projektus;
  • informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių ir KPD Teritorinį padalinį apie kultūros vertybių būklę;
  • supažindina kultūros paveldo vertybių savininkus ar naudotojus su parengtais valstybės saugomų kultūros paveldo vertybių apsaugos reglamentais;
  • rūpinasi, kad institucijos, organizuojančios ir kontroliuojančios savivaldybės teritorijoje žemės judinimo, kraštovaizdžio ir teritorijos tvarkymo darbus, savo veiksmus derintų su vyr. specialistu paminklotvarkai ir nustatyta tvarka su Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu, kartu numatytų priemones kultūros paveldo vertybėms tirti, išsaugoti bei eksploatuoti;
  • teikia pasiūlymus dėl kultūros paveldo vertybių restauravimo;
  • kaupia ir saugo dokumentus apie rajono kultūros paveldo vertybes;
  • vykdo rajone esančių kultūros paveldo vertybių pirminę apskaitą, atlieka jų fotofiksaciją, bendradarbiauja su respublikinėmis paminklotvarkos institucijomis;
  • organizuoja mokslines ir kultūrines ekspedicijas kultūros vertybėms tirti, telkia rajono visuomenę kultūros paveldo vertybėms tvarkyti, išsaugoti, pažinti;
  • ruošia paveldotyrinės medžiagos publikacijas ir organizuoja šiais klausimais leidybą.
 • Sporto srityje:
  • koordinuoja rajono savivaldybės Tarybos patvirtintas sporto programas;
  • koordinuoja sportinius renginius rajone ir kitą sportinę veiklą;
  • koordinuoja sporto klubų bei kitų sporto institucijų veiklą;
  • teikia metodinę pagalbą sporto klausimais;
  • rūpinasi rajono sporto prezentacija;
  • kaupia ir skleidžia informaciją sporto klausimais;
  • įstatymų nustatyta tvarka teikia Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistinę informaciją bei ataskaitas;
  • organizuoja rajono sporto tarybos veiklą;
  • teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl sportinės veiklos rajone;
  • teikia pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto įstaigų, organizacijų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  • planuoja metinį biudžetą sportui ir teikia jį Savivaldybės tarybai tvirtinti;
 • vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla, rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų;
 • rengia pagal savo kompetenciją rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų kultūros ir sporto klausimais projektus, atlieka kitas įstatymais, teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas kultūros ir sporto srityse.