Kovas

65 Dėl Kretingos muziejaus 2012 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

66 Dėl Kretingos muziejaus 2013 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

67 Dėl pritarimo SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo atšaukimui iš užimamų pareigų

68 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

Priedas (neskelbiamas)

69 Dėl atvirų vandens telkinių, skirtų rekreacijai, vandens kokybės 2013 - 2015 m. stebėsenos programos tvirtinimo

Priedas

 70 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

71 Dėl pritarimo 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

Priedas

72 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitai

Priedas

73 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedas

74 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

75 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedai

76 Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Priedas

77 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitai

78 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2013 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

79 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

 80 Dėl sandėlio Audėjų g. 9, Kretingos m., nurašymo

 81 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

82 Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Priedas

83 Dėl žemės sklypo Topolių aklg., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

84 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

Priedas

85 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

Priedas

86 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

Priedas

87 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

Priedas

88 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (neskelbiamas)

89 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2014 - 2016 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

Priedas

90 Dėl projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“

91 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2012 metų veiklos ataskaitai

Priedas

92 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

Priedas

93 Dėl šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo ir priežiūros minimalių apimčių nustatymo

Priedai

94 Dėl sandėlio Turgaus a. 3, Salantų m., Kretingos r., pardavimo

95 Dėl pritarimo vykdyti projektus „Vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jokūvavo k., Žalgirio sen., Kretingos r.“ ir „Vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r.“

96 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo

97 Dėl Kretingos rajono neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedai

98 Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos Klibių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo

99 Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2013/2014 mokslo metams nustatymo

Priedas

100 Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2012 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

Priedai

101 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

102 Dėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimo

103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiosios gydytojos Ilonos Volskienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

104 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės Innos Viršilienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

105 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos Antaninos Staškevičienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

106 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos Irenos Narmontaitės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

107 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Tomo Skliuderio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

108 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2012 m. ataskaitų

Priedai

109 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. ataskaitų

Priedai

110 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2012 m. ataskaitų

Priedai

111 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. ataskaitų

Priedai

112 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Priedas

113 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

114 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. ataskaitų

Priedai

115 Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

116 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2012 m. veiklos ataskaitos

Priedas