Vasaris

29 Dėl jaunimo problemų sprendimo Kretingos rajono savivaldybėje 2013 - 2018 m. plano patvirtinimo

Priedas

 30 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Priedas

31 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo ir apyvartinių lėšų skyrimo kreditiniams įsiskolinimams dengti

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T2-362 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. Pabrėžos g. 1, Kretingoje, nuomos“ pakeitimo

33 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2012 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

34 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2013 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

35 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

36 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2013 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

37 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2013 metų I pusmečio darbo planų tvirtinimo

38 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

 39 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

 40 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 41 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

 42 Dėl seniūnijų 2013 metų veiklos programų tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-3 „Dėl seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos ir asignavimų paskirstymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 43 Dėl projekto „Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas (III etapas)“

 44 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0002:38; 5670/0002:40) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 45 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T2-361 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“ pakeitimo

 46 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2013 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo

 47 Dėl Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 48 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

49 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

50 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės investicijų programos rengimo, tikslinimo, programos lėšų naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 51 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

52 Dėl 2012 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Priedas

53 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai

Priedas

 54 Dėl 2011-01-03 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. F8-349 / S1-64 nutraukimo

 55 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

Priedai

56 Dėl Kretingos mokyklos - darželio „Pasaka“ vaikystės pedagogikos centro struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

Priedas

 57 Dėl Kretingos rajono vaikų darželio „Eglutė“ struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

Priedas

 58 Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus Kretingos rajono savivaldybės tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

 59 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo

Priedai

60 Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto

61 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

62 Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

63 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

64 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Priedas