Statybos skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Rima Lukauskienė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
102 +370 445 54501 +370 614 47531 rima [dot] lukauskiene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotojas
Andrius Kasputis
101 +370 445 44510   andrius [dot] kasputis [at] kretinga [dot] lt
Specialistė 
Gražina Narmontė
103 +370 445 44895    grazina [dot] narmonte [at] kretinga [dot] lt 
Vyr. specialistė
Janina Gedvilienė
101 +370 445 44547 +370 686 92874 janina [dot] gedviliene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas
Antanas Tamošauskas
101 +370 445 53582   antanas [dot] tamosauskas [at] kretinga [dot] lt

 

 

Gyventojų priėmimo laikas

 

Prašymų bei kitų dokumentų formos

 

LR įstatymai, reglamentuojantys statinių naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus bei jų įgyvendinimo tvarką 

 

Skyriaus funkcijos ir uždaviniai

 

 • Vykdo Savivaldybės objektų statybų priežiūrą:
  • kontroliuoja, kad lėšos, skirtos objektams finansuoti iš Valstybės, Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių, būtų naudojamos efektyviai;
  • kontroliuoja, kad Savivaldybei priklausantys statiniai būtų statomi, rekonstruojami ir remontuojami pagal parengtus projektus, statybos rangos sutartis, nepažeidžiant įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
  • atlieka rangovų atliktų statybos darbų kontrolę ir pasirašo atliktų statybos darbų aktus.
 • Vykdo statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras:
  • priima ir tikrina statytojų prašymus, įvertina, ar statytojo pateikto statinio projekto sudėtis ir įforminimas atitinka techninių reglamentų reikalavimus, reikalauja pateikti trūkstamus dokumentus;
  • užregistruoja statytojų prašymus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, joje paskelbia projektus privalančius patikrinti subjektus, išsiunčia jiems pranešimus apie prievolę patikrinti projektus;
  • informacinėje sistemoje „Infostatyba” seka projektų tikrinimo ir derinimo eigą;
  • išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
  • tvarko statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas.
 • Vykdo Savivaldybės objektų statybos techninę priežiūrą:
  • tikrina, kad statinių statyba, rekonstravimas, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), paprastas ir kapitalinis remontas, finansuojami iš Valstybės, Savivaldybės ir kitų šaltinių biudžetų, būtų atliekami pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų statybinių medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • teikia rajono Savivaldybės administracijos direktoriui privalomus nurodymus nemokėti už blogai atliktus darbus, kol jie bus pataisyti arba perdirbti per sutartyje numatytą terminą, o jeigu už šiuos darbus jau apmokėta – siūlo nutraukti mokėjimą už likusius darbus, kol bus pašalintas brokas;
  • išreikalauja, kad statybos rangovas ištaisytų blogai atliktus statybos darbus;
  • vykdydamas statinių statybos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo ar kapitalinio remonto darbų, finansuojamų iš Valstybės, Savivaldybės biudžetų ir ES fondų, techninę priežiūrą, vadovaujasi suderintais projekto dokumentais, rajono savivaldybės Tarybos patvirtinta Statybos montavimo darbų programa ir sudarytomis sutartimis;
  • kontroliuoja, kad statybos objektuose būtų laikomasi normatyvinių darbo saugos reikalavimų;
  • dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, instaliacijas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus.
 • Vykdo statinių naudojimo priežiūrą:
  • sudaro statinių, kurių priežiūra pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą priskirta Savivaldybės administracijai, naudotojų sąrašus (žurnalus), nuolat juos papildo ar keičia;
  • rašo reikalavimus dėl statinių naudojimo priežiūros ir tvarko jų apskaitą;
  • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl statinių naudojimo priežiūros pažeidimų;
  • vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
  • teikia ataskaitą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie savivaldybės teritorijoje esančius statinius, kurie neturi savininkų (arba kurių savininkai nežinomi).
 • Periodiškai Strateginio planavimo ir investicijų skyriui teikia duomenis apie objektuose įvykdytus statybos darbus, panaudotas lėšas ir pastatų techninę būklę bei lėšų, reikalingų projektams įgyvendinti, poreikį.
 • Kiekvienų metų pabaigoje iki kitų metų pirmo mėnesio pabaigos Savivaldybės administracijos direktoriui teikia metinę ataskaitą apie faktinį investicinių projektų įgyvendinimą bei Statybos skyriaus veiklą per ataskaitinius metus.
 • Dalyvauja Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose statybos, rekonstravimo, modernizavimo, remonto ir kitais klausimais, susijusiais su statybos procesu, ir teikia pasiūlymus tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
 • Rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų užtikrintas Savivaldybės funkcijų statybos srityje vykdymas.
 • Rengia prašymus gauti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus Savivaldybės objektų techniniams projektams rengti.
 • Tikrina Savivaldybės, Vyriausybės ir ES finansuojamų objektų techninę dokumentaciją, rengia projektavimo užduotis, teikia parengtus projektus ekspertizei atlikti, rengia paraiškas su Skyriaus kompetencija susijusiems darbams ir paslaugoms pirkti.
 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tikrina fizinių ir juridinių asmenų statybų projektus.
 • Organizuoja Savivaldybei priklausančių pastatų statybos užbaigimo procedūras.
 • Dalyvauja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos organizuojamų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais, nagrinėja skundus ir prašymus, rengia atsakymų projektus, siūlo sprendimus konfliktams išspręsti, pagal Skyriaus kompetenciją suteikia kitą fiziniams ir juridiniams asmenims naudingą informaciją.
 • Kontroliuoja su Savivaldybės objektų statyba susijusias sutartis.

 

Duomenys apie savivaldybės teritorijoje esančius asbesto gaminių turinčius statinius

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esantys statiniai ir asbesto turinčių gaminių kiekis juose pateikiamas lentelėje.  Išsamiau »

Aktualu statinių naudotojams

Informuojame, kad nuo šių metų sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir statybos techninis reglamentas (STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“), kurie nustato statinių naudojimą ir priežiūrą. Keitėsi ir teisinė atsakomybė už statinių naudojimo priežiūros reikalavimų nevykdymą, kuri numatyta praėjusių metų gruodžio 29 d. įsiteisėjusiame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.  Išsamiau »

Savivaldybė teisme laimėjo ginčą – sporto komplekso statybos nestabdomos

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 29 dienos sprendimu panaikino šių metų liepos 18 dienos Klaipėdos apygardos teismo sprendimą ir paliko galioti sporto ir sveikatingumo centro statybų sutartį.  Išsamiau »

Apie Sporto ir sveikatingumo centro statybos eigą

Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos apygardos teismui priėmus sprendimą, kad sutartis dėl Sporto ir sveikatingumo centro statybų yra negaliojanti, šiuo metu yra sudėtingoje situacijoje, tačiau Savivaldybės administracija deda visas pastangas ir imasi visų galimų teisinių priemonių, kad ginčas su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) būtų išspręstas taikiai. Šiuo metu teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Savivaldybės administracija, konsultuodamasi su teisininkais, parengė ir liepos 29 dieną pateikė apeliacinį skundą, kurį Klaipėdos apygardos teismas priėmė.  Išsamiau »

Apleistų pastatų savininkų ieškos su policijos pagalba

Griuvėsiais virstančių apleistų pastatų savininkų laukia griežtos sankcijos – Kretingos rajono savivaldybės administracija jau kreipėsi į Kretingos rajono policijos komisariatą, prašydama iki liepos 25 dienos pristatyti administracinėn atsakomybėn traukiamus asmenis, iki šiol ignoravusius Savivaldybės raginimus sutvarkyti arba nugriauti avarinės būklės statinius ir reikalavimus atvykti administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui.  Išsamiau »

Teismas netenkino VPT prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios stabdytų Sporto ir sveikatingumo centro statybą

Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau VPT) prašymą ir šių metų gegužės 27 dienos nutartimi nusprendė netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nestabdyti Sporto ir sveikatingumo centro statybos sutarties vykdymo.  Išsamiau »

Už apsileidimą neprižiūrimų pastatų savininkams teks susimokėti

Kretingos mieste yra 12 apleistų ir neprižiūrimų statinių, kurie darko kraštovaizdį ir kelia grėsmę šalia jų būnančių žmonių saugumui. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistai, apžiūrėję ir įvertinę Klaipėdos gatvėje, buvusio fabriko „Laisvė“ teritorijoje, esančius statinius, nustatė, kad nebeeksploatuojamų objektų techninė būklė kasmet blogėja, o aplinka yra netvarkinga, užteršta buitinėmis ir statybinėmis atliekomis.  Išsamiau »

Statiniams įregistruoti skirtas laikas eina į pabaigą

Statybos įstatymo pakeitimai, numatantys privalomą statinių registraciją, įsigaliojo praeitų metų lapkričio 1 dieną. Iki šios datos baigti statyti ar pradėti, bet ilgiau kaip trejus metus nebaigti ir LR Nekilnojamojo turto registre (NTR) neįregistruoti statiniai turi būti įregistruoti iki šių metų lapkričio 1 dienos.  Išsamiau »

Sporto ir sveikatingumo centro statybos eiga

Šių metų balandžio 19 dieną laikraštyje „Pajūrio naujienos“ išspausdintame atvirame laiške Vaidos Jakumienės, pristatančios save aktyvių kretingiškių sambūrio atstove, ir dviejų Savivaldybės tarybos narių, visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos krašto“ atstovų Viliaus Adomaičio ir Dariaus Petreikio išsakyti kaltinimai, neva Sporto ir sveikatingumo centro pastato statybos darbų pirkimo konkurso procedūros vykdomos slaptai ir pažeidžia mūsų šalies įstatymus, įpareigoja priminti faktus apie sporto komplekso statybos eigą visai Kretingos rajono bendruomenei.  Išsamiau »

Apibendrinti Rotušės aikštės statinių patikros rezultatai

Netvarkingi centrinės Kretingos miesto dalies statiniai darko estetinį miesto vaizdą ir kelia grėsmę šalia pastatų būnančių žmonių saugumui. Tokią išvadą padarė Savivaldybės specialistų komisija, praėjusią savaitę vizualiai apžiūrėjusi ir įvertinusi Rotušės aikštę supančių pastatų architektūrinę išvaizdą, jų techninę būklę, išorinės reklamos spalvinį ir grafinį vaizdą bei teisėtumą. Apžiūrėta ir įvertinta daugiau kaip 20 miesto centre ir jo prieigose esančių statinių.  Išsamiau »

Surinktas turinys