Ekonomikos ir biudžeto skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėjas
Gvidas Jonauskas

Viešų ir privačių interesų deklaracija
112 +370 445 51464 +370 620 40543 gvidas [dot] jonauskas [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotoja
Alma Rumbutienė
311 +370 445 74137   alma [dot] rumbutiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Edita Samalienė
113 +370 445 44826   edita [dot] samaliene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Aušra Adomaitienė
113 +370 445 75608   ausra [dot] adomaitiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Vita Žilienė
311 +370 445 44833   vita [dot] ziliene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Ridana Bendikienė
113 +370 445 70123   ridana [dot] bendikiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Lina Stropuvienė
311 +370 445 78932   lina [dot] stropuviene [at] kretinga [dot] lt

 

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

 • rengti Savivaldybės biudžeto projektą bei metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį;
 • apskaityti biudžeto, Savivaldybės privatizavimo fondo pajamas ir išlaidas, Savivaldybei suteiktas paskolas;
 • vykdyti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, Savivaldybės privatizavimo fondo finansavimą pagal patvirtintas programų sąmatas;
 • rengti Savivaldybės iždo, Savivaldybės privatizavimo fondo, Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikti juos Finansų ministerijai;
 • organizuoti finansų kontrolės vykdymą Administracijoje ir dalyvauti atliekant biudžetinių įstaigų finansų kontrolės būklės analizę;
 • savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka vykdyti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą;
 • įgyvendinti Savivaldybės finansų politiką ( nekilnojamojo turto, žemės nuomos, žemės mokesčių tarifų, fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžių už verslo liudijimus nustatymo ir minėtų mokesčių lengvatų suteikimo klausimais ).

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant trijų metų strateginį veiklos planą, analizuoja Administracijos padalinių pateiktas programas, asignavimo valdytojų išlaidų sąmatų projektus ir investicijų sąrašą;
 • administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka teikia jį Tarybos komitetams svarstyti ir Tarybai tvirtinti;
 • tikrina asignavimų valdytojų sudarytas biudžeto išlaidų programų sąmatų projektus;
 • rengia, tikslina biudžeto paskirstymo ir programų finansavimo planą ketvirčiais ( išlaidų sąrašą ) pagal programas, asignavimų valdytojus, valstybės funkcijas bei išlaidų ekonominę klasifikaciją ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui;
 • sudaro ir parengia Finansų ministerijai patvirtinto biudžeto suvestines formas;
 • apskaito iš valstybės biudžeto, Valstybinės mokesčių inspekcijos, biudžetinių įstaigų, Privatizavimo fondo ir kitų šaltinių gautas pajamas, rengia Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitas, teikia jas savivaldybės Tarybai, atlieka biudžeto pajamų analizę;
 • skaičiuoja moksleivio krepšelio lėšas kiekvienai švietimo įstaigai pagal sutartinių mokinių skaičių, rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka parengia sprendimo projektus dėl moksleivių krepšelio lėšų pagal pasikeitusį vaikų skaičių perskirstymo;
 • tvarko mokinio krepšelio lėšų suvestinę apskaitą, tarpusavio atsiskaitymus tarp švietimo įstaigų, savivaldybių, su kitomis institucijomis;
 • rengia Savivaldybės biudžetinių įstaigų etatų ir kontingento rodiklių suvestines įvykdymo ataskaitas;
 • skaičiuoja ir vertina investicinių projektų, teikiamų finansuoti iš valstybės investicijų programos, ekonominį naudingumą;
 • gauna duomenis iš Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų, sudaro statistinę investicijų ataskaitą ( ketvirtines, metinę ) ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • tvarko paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti skirtus asignavimus, jų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, rengia Finansų ministerijai ataskaitas apie skolos būklę;
 • analizuoja ir tikrina ketvirtines, metines asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų įvykdymo apyskaitas;
 • rengia sprendimo projektą savivaldybės Tarybai dėl Savivaldybės biudžeto metinio ataskaitos rinkinio tvirtinimo;
 • nagrinėja ir derina asignavimų valdytojų prašymus dėl asignavimų perskirstymo pagal ketvirčius ir išlaidų straipsnius;
 • rengia sprendimų projektus dėl papildomų bei planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo, prireikus tikslina Savivaldybės biudžeto išlaidas;
 • rengia pažymas apie Savivaldybės biudžeto pakeitimus;
 • analizuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti ir tikrina jų atitiktį pagal patvirtintą biudžetą;
 • rengia nurodymus lėšoms pervesti, mokėjimo pavedimus pagal savivaldybės Tarybos patvirtintus asignavimus, programas, finansavimo šaltinius;
 • tvarko Savivaldybės biudžeto išlaidų apskaitą, biudžeto planinių rodiklių pakeitimus ir tarpusavio atsiskaitymus su valstybės biudžetu;
 • rengia biudžeto lėšų naudojimo sutarčių projektus, skiriant lėšas iš biudžeto fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie nėra Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai;
 • rengia Savivaldybės iždo, Savivaldybės privatizavimo fondo tarpines, metines finansines ataskaitas;
 • analizuoja viešojo sektoriaus subjektų tarpines ir metines finansines ataskaitas, tikrina jų teisingumą, pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą ( VSAKIS ), teikia metodinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams;
 • rengia Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai;
 • atlieka viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų konsolidavimo proceso stebėseną viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje ( VSAKIS );
 • vykdo Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo išankstinę, einamąją ir, gavus administracijos direktoriaus įgaliojimus, paskesniąją finansų kontrolę;
 • dalyvauja atliekant biudžetinių įstaigų finansų kontrolės būklės analizę, parengia Savivaldybės finansų kontrolės būklės ataskaitą, rengia ir teikia sprendimo projektą savivaldybės Tarybai;
 • vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio ( toliau žemės nuomos mokestis ) apskaitą pagal programą ( MASIS ), organizuoja jo surinkimą ir rengia šio mokesčio ataskaitas;
 • ruošia sutarčių projektus ir jų pakeitimus su institucijomis, teikiančiomis duomenis, reikalingus žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti;
 • ruošia ir siunčia laiku nesumokėjusiems žemės nuomos mokesčio mokėtojams raginimus sumokėti žemės nuomos mokestį;
 • teikia Savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui duomenis ir medžiagą apie valstybinės žemės nuomotojų ir naudotojų žemės nuomos mokesčio nepriemokos dėl mokesčių išieškojimo;
 • vykdo žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimą;
 • ruošia savivaldybės Tarybos sprendimus dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų taikymo, mokėjimo terminų ir tarifų dydžių;
 • tikrina, ar biudžetinių įstaigų Valstybės turto ir Savivaldybės turto statistinės ataskaitos atitinka finansinėms ataskaitoms;
 • teikia informaciją darbo grupėms, komisijoms apie nekilnojamojo turto, žemės nuomos, žemės mokesčių tarifus, fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžius už verslo liudijimus organizacijų. Nagrinėja asmenų prašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo, rengia savivaldybės Tarybos sprendimų projektus;
 • rengia raštus Lietuvos Respublikos Seimo komitetams, Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje institucijai, ministerijoms, kitoms valstybinėms institucijoms, bankams bei biudžetinėms įstaigoms biudžeto sudarymo, vykdymo ir kitais finansiniais klausimais;
 • nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus;
 • konsultuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus biudžeto sudarymo ir apskaitos klausimais, teikia metodinę pagalbą;
 • rengia paraiškas, rajono tarybos sprendimų projektus paskoloms gauti;
 • teikia Tarybai, merui ir administracijos direktoriui informaciją apie biudžeto vykdymą;
 • dalyvauja Savivaldybės administracijos darbe, rengiant strateginius Savivaldybės veiklos planus, regioninės plėtros programas Savivaldybėje;
 • dalyvauja Savivaldybės administracijos sutarčių pasirašytinai derinimo procese;
 • Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas;
 • dalyvauja Savivaldybės administracijos darbo grupių, komisijų darbe.

 

Surinktas turinys