Bendrasis skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Lolita Barakauskienė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
209 +370 445 72147 +370 620 10854 lolita [dot] barakauskiene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotoja
Daiva Šleiniutė
209 +370 445 51019   daiva [dot] sleiniute [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė 
Reda Pilelienė
203 +370 445 51442 +370 644 33676 reda [dot] pileliene [at] kretinga [dot] lt 
Specialistė
Marijona Stukanienė
313 +370 445 70036   marijona [dot] stukaniene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Dangira Mickevičienė
206 +370 445 53141 +370 627 20027 dangira [dot] mickeviciene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Laima Mikelėnienė
110 +370 445 51294   laima [dot] mikeleniene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Jovita Grikpėdienė
116 +370 445 70120   jovita [dot] grikpediene [at] kretinga [dot] lt
Kalbos tvarkytoja
Rita Kasparavičiūtė
304 +370 445 75117   rita [dot] kasparaviciute [at] kretinga [dot] lt

 

Uždaviniai ir funkcijos

 

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

 • tvarkyti savivaldybės raštvedybą;
 • organizuoti dokumentų valdymą, laikymą ir apsaugą archyve;
 • aptarnauti rajono savivaldybės Tarybą, savivaldybės merą, mero pavaduotoją, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją;
 • padėti organizuoti rajono savivaldybės Tarybos posėdžius, teikti dokumentus komitetams, protokoluoti Tarybos posėdžius;
 • padėti savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;
 • padėti savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;
 • organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės organizacinę kultūrą;
 • užtikrinti Savivaldybės rengiamų dokumentų, raštų kalbos taisyklingumą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • administruoja ir organizuoja Savivaldybės dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ darbą;
 • organizuoja dokumentų tvarkymą ir jų apskaitą rajono Savivaldybės administracijoje pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus;
 • tvarko raštvedybą, susijusią su gyventojų prašymais, skundais, pasiūlymais ir kontroliuoja atsakymų į juos terminus;
 • pagal skyriaus kompetenciją priima ir konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus;
 • peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja ir su vadovų rezoliucija įteikia ją vykdytojams;
 • sutvarko siunčiamąją korespondenciją, užregistruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, surūšiuoja, prireikus užpildo registrus, sužymi vokus ir išsiunčia;
 • rengia Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, derina jį su Klaipėdos apskrities archyvu ir kontroliuoja jo taikymą;
 • organizuoja dokumentų laikymą ir jų apsaugą archyve, priima iš Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų dokumentus pagal apyrašus, tikrina jų įforminimą;
 • pasibaigus kalendoriniams metams, parengia dokumentų bylas žinybiniam archyvui, rengia archyvinių bylų apyrašus ir juos derina su Savivaldybės administracijos Dokumentų ekspertų komisija ir su Klaipėdos apskrities archyvu;
 • kontroliuoja Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų ir seniūnijų archyvinių bylų apyrašų sudarymą ir jų suderinimą su Klaipėdos apskrities archyvu;
 • patikrina ir paruošia derinti rajono savivaldybės įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir naujai rajono registre užregistruotų įmonių dokumentacijos planus ir apyrašus;
 • juridinių ir fizinių asmenų prašymu, esant vadovų rezoliucijai, išduoda saugomų dokumentų pagrindu archyvo pažymėjimus, dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus ir rengia darbo užmokesčio pažymėjimus pensijoms gauti, tvarko jų apskaitą;
 • techniškai aptarnauja rajono savivaldybės merą, savivaldybės mero pavaduotoją, kitas Savivaldybės institucijas ir rajono savivaldybės Tarybos narius, kai šie vykdo savo įgaliojimus;
 • teikia metodinę pagalbą seniūnijoms, Savivaldybės administracijos darbuotojams dokumentų tvarkymo ir jų apskaitos klausimais;
 • laiku pateikia rajono savivaldybės Tarybos nariams posėdžiui reikalingą medžiagą;
 • rašo rajono savivaldybės Tarybos komitetų, Tarybos posėdžių protokolus, daro garso įrašus, įformina rajono savivaldybės Tarybos posėdžiuose priimtus dokumentus;
 • užtikrina rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, rajono mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų išsiuntimą adresatams;
 • organizuoja interesantų priėmimą pas rajono savivaldybės merą, mero pavaduotoją, savivaldybės administracijos direktorių;
 • rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
 • atsižvelgdamas į Savivaldybės strateginius tikslus ir uždavinius, teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybei nustatytus uždavinius;
 • atlieka personalo sudėties analizę;
 • padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Savivaldybės administracijoje;
 • padeda savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
 • padeda Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Savivaldybės administracijoje;
 • padeda savivaldybės administracijos direktoriui formuoti Savivaldybės administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Savivaldybės administracijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • padeda savivaldybės administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Savivaldybės administracijoje gerinimo;
 • rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos personalo ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
 • padeda savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
 • savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
 • organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • organizuoja atostogų suteikimą personalui;
 • koordinuoja skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
 • formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas bylas personalo klausimais;
 • pagal kompetenciją padeda savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
 • derina rajono viešųjų užrašų bei reklamos projektus;
 • vizuoja rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • vizuoja Savivaldybės raštus, siunčiamus LR Seimui, LR Vyriausybei, Prezidentūrai, ministerijoms, teismams, ir kitus raštus, siunčiamus už rajono savivaldybės ribų;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus, Tarybos narius kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
 • tikrina Savivaldybės rengiamų dokumentų, raštų kalbą, teikia administracijos direktoriui informaciją ir pasiūlymus dėl valstybinės kalbos;
 • užtikrina, kad būtų vykdomi rajono savivaldybės Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai valstybinės kalbos klausimais;
 • teikia pagalbą kalbos kultūros ir taisyklingumo klausimais, rengiant oficialius sveikinimo raštus savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus vardu;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

 

Bendrojo skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Surinktas turinys