Rugpjūtis

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui ir 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo

Dėl kultūros rūmų patalpų J.Pabrėžos g. 1, Kretingos m., panaudos

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos lopšeliui - darželiui „Ąžuoliukas“

 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimo Nr. T2-264 „Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007 – 2010 metų projektų sąrašui“ pakeitimo

Dėl 2011 m. savivaldybės biudžeto pajamų padidinimo ir biudžeto išlaidų patikslinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo Vaikų skyriuje

Dėl Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-149 patvirtinto mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Planas

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5637/0001:503) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0002:305) ir žemės sklypo (Nr. 5670/0002:304) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:1) Žibininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0010:163) Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:294) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5617/0002:521) Jokūbavo k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo

Dėl komisijos sudarymo

Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr.T2-40 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr.T2-39 „Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo bei kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-04-26 sprendimo Nr.56 „Dėl Baublių vaikų darželio likvidavimo“, 2005-07-28 sprendimo Nr. T2-207 „Dėl negyvenamųjų patalpų Laukžemės kaime, Kretingos r., panaudos“, 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-344 „Dėl patalpų Senosios Įpilties k., Darbėnų seniūnijoje, panaudos“ ir 2008-01-31 sprendimo Nr. T2-28 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

Dėl projekto „Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas (II etapas)“

Dėl Juozo Vičiaus skyrimo Kretingos rajono Viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigoms

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos teritorijos II tvenkinio išvalymas“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5657/0002:77) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:733) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5647/0003:37) Žynelių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:734) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5647/0003:119; 5647/0003:128; 5667/0001:311) Žynelių ir Benaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų rugsėjo-gruodžio mėn. veiklos programos tvirtinimo

Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Priedas Nr.5

Priedas Nr.6

Priedas Nr.7

Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo

Priedas

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

Dėl žemės sklypų Penkininkų g., Kretingos m., naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo

Dėl žemės sklypų Penkininkų g., Kretingos m., naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų-darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo

Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą LEADER metodu

Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

Dėl Adelios Aleksejevos prašymo