Socialinės paramos skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Kodas Paslaugos pavadinimas
06.02.  Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
06.05.  Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas
06.06.  Išmokos vaikui skyrimas
06.07.  Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
06.08.  Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
06.09.  Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
06.10.  Duomenų apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Kretingos rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Kretingos rajono gyventojams teikimas 
06.11-12.  Mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas.
06.14.  Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas 
06.15.  Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas 
06.18.  Išmokos neįgaliems asmenims komunalinėms paslaugoms, elektros energijos, telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti skyrimas 
06.21.  Vienkartinė kompensacija asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms
06.23.  Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pergabenti skyrimas 
06.24.  Asmenų nukreipimas į ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įstaigas
06.27.  Būsto pritaikymas neįgaliesiems
06.28.  Išvadų ir atsiliepimų dėl globos – rūpybos suaugusiems asmenims nustatymo ir globėjo- rūpintojo skyrimo teikimas 
06.29.  Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas 
06.31.  Pažymų apie suteiktą socialinę paramą ir socialiai remtino asmens statusą išdavimas
06.32.  Teikimas antrojo laipsnio valstybines pensijas skirti
06.33. Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
06.34. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymas ir socialinio būsto nuoma
Prašymas
06.35. Pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas
Prašymas
06.36. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas
06.37. Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas
06.38. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
06.39. Socialinės paslaugos
06.40. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
06.41. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

 

 

Paslaugų vertinimas

Parašykite atsiliepimus apie teikiamų paslaugų kokybę.