Sausis

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl Tomo Ambrozaičio atleidimo iš Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigų“

21 0 0

 2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 – 2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo ir pripažinimo netekusiu galios tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-3 1 punktą“

Priedai

19 1 1

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:722) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:92) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:135) Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:30) Laisvės g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo ir žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 1 4

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:154) Kiauleikių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0005:373; 5670/0005:146) Vydmantų k., Kretingos r. sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0004:186) Kėkštų k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:335) S. Daukanto g. 42, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 2

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:376) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:237) Pryšmančių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5657/0002:77) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18 0 3

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5634/0007:474) Mėguvos g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

18 0 2

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl specialiojo plano „110 kv elektros perdavimo linija Kretinga - Benaičiai“, Kretingos rajone, rengimo“

20 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo neatlygintinai Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

20 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“

20 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl rajono švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

20 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedai

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-386 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 1

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo“

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl 2011 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti“

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2010 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

Priedai

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl žemės nuomos mokesčio“ (neskelbiama)

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ papildymo“

18 0 2

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-12-20 sprendimo Nr. T2-363 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

19 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl kiemo statinių F. Janušio g. 14, Kretingos m., nurašymo“

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Šilutės rajono savivaldybės“

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

20 0 1

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

21 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“

Priedas

19 1 0

  2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise dienos veiklos centrui“

Priedai

20 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-361 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro įkūrimas“ pakeitimo“

Priedas

19 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedai

19 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“

Priedas

19 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui“

19 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“

19 0 0

2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr. T2-181 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“

19 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai