Einamųjų metų užduotys

 • Per einamuosius metus surinkti duomenis, reikalingus civilinės saugos organizavimo funkcijoms vykdyti, parengti ataskaitą už 2020 m. ir pateikti PAGD prie VRM Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.
 • Parengti civilinės saugos veiklos (darbo) planą 2020 m. ir metų eigoje planuotas priemones įvykdyti.
 • Parengti kompleksinių (planinių) civilinės saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose, kitose įstaigose planą 2020 m. ir metų eigoje juos atlikti.
 • Parengti civilinės saugos švietimo renginių gyventojams grafiką 2020 m. ir metų eigoje juos organizuoti.
 • Per metus skyriaus pajėgomis suorganizuoti 5 prevencines priemones viešosios tvarkos nusižengimų skaičiui sumažinti.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – civilinės saugos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

 • pažymėjimas, įgytas baigus civilinės saugos mokymo programos kursą.