Gruodis

Dėl 2009 – 2012 metų Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos rėmimo ir pasirengimo akreditacijai programos tvirtinimo

Priedas

Dėl projekto „Kretingos rajono 2007 - 2013 m. plėtros plano atnaujinimas" įgyvendinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2009 metų veiklos

Priedas

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo

Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo bei Kretingos rajono tarybos 1996-04-29 sprendimo Nr.21 ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-38 pakeitimo

Dėl Kretingos rajono nevyriausybnių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe veiklos nuostatų ir tarybos sudėties patvirtinmo

Priedai

Dėl žemės mokesčio lengvatos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.T2-295 "Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo" pakeitimo

Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr. T2-1 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto" 7 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl patalpų Žemaitės al. 1, Kretingoje, rekonstrukcijos

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Brėžiniai

Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0007:130; 5660/0007:132) Užpelkių k., Kretingos r., specialiojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5640/0001:174) Kūlupėnų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:277) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pritarimo vykdyti projektą "Tradicinių amatų centro įkūrimas"

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, nepriskirtų socialiniam būstui, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvo pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Dėl Savivaldybės turto perdavimo vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui

Priedas

Dėl įgaliojimo valdyti ir organizuoti keleivių vežimą

Dėl leidimo Jolitai Vaickienei neatvykti į darbą

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:274) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų kiekio deklaravimo taisyklių

Priedas

Priedo priedas

Dėl naftos gavybos gręžinių "Kretinga-4“ ir "Kretinga-5“ bei naftos gavybos aikštelės (verslovės), Kluonalių g., Kretingos m., sanitarinių apsaugos zonų ribų specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-10 prendimo Nr. T2-191 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo" patikslinimo

Priedai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 Priedas

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Planai ir koordinačių žiniaraščiai:

Dauginčių kaimas

Kalniškių kaimas

Lubių kaimas