Balandis

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo, kitų paskolų sąlygų pakeitimo ir įgaliojimo suteikimo pasirašyti susitarimus su AB DnB Nord banku

Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo

priedas

Dėl specialiųjų drabužių, aprangos, avalynės, patalynės eksploatavimo normatyvų patvirtinimo

Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl atstovo į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo ir muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo

Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Dėl įgaliojimo švietimo skyriaus vedėjai organizuoti dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybės etapus

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos rajone, panaudos“ dalinio pakeitimo

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos muziejui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-336 ir 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-197 panaikinimo

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

priedas

Dėl bendradarbiavimo sutarties su valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru

priedas

Dėl leidimo paimti 2427,4 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto lėšų ir įgaliojimo pasirašyti trumpalaikės paskolos sutartį su Finansų ministerija

priedas

Dėl Juozo Mažeikos kasmetinių atostogų

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-161 pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

Dėl pritarimo Dienos veiklos centro 2008 metų veiklos ataskaitai

priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl Dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija ir Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimo Nr. 96 2 punkto bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-09-27 sprendimo Nr. 128 pripažinimo netekusiais galios“ papildymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos šilumos tinklų" centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos šilumos tinklų" centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo (patikslintas)

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-20 sprendimo Nr. T2-331 „Dėl UAB „Kretingos komunalininkas“ reorganizavimo“ 3.3 punkto panaikinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-140 „Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“ 8.1 punkto panaikinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

Dėl tiesioginės paramos verslo projektų vertinimo komisijos sudarymo

priedas

Dėl tiesioginės paramos verslo projektams skyrimo nuostatų

priedas

priedo 1 priedas

priedo 2 priedas

priedo 3 priedas

Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo

Dėl detaliojo plano Ėgliškių k., Kretingos r., tvirtinimo

aiškinamasis raštas

planas

Dėl detaliojo plano žemės sklypų Žynelių, Benaičių ir Pelėkių k., Kretingos r., tvirtinimo

aiškinamasis raštas

planas

Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Kretingos rajono savivaldybei

Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn žemės sklypus

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovo ataskaitos

1 priedas

2 priedas

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

priedas

planas

planas

planas

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo ir papildymo

Dėl savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo

Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų vadovo ataskaitos

priedas

Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo ataskaitos

priedas

Dėl atlyginimų ir išmokų dydžių

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-67 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos" dalinio pakeitimo ir papildymo

Dėl programų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto

priedas

priedo 1 priedas

priedo 2 priedas

priedo 3 priedas