Kovas

Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2009 metų veiklos plano tvirtinimo

priedas

Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2009 veiklos programos tvirtinimo

priedas

Dėl Kretingos muziejaus 2009 metų veiklos plano tvirtinimo

priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų,
mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo

priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. vasario 28 d.
sprendimo Nr. T2 - 59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo“ papildymo

Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą

Dėl projekto „Viešųjų paslaugų teikimo ir administravimo gebėjimų ugdymas, siekiant efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą Kretingos rajone”

Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2009 metų išlaidų tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2010 - 2012 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl lėšų skyrimo

Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-224 "Dėl studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo

Dėl pavadinimo gatvei Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kretingsodžio k., suteikimo

Dėl kainų nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

priedas

Dėl pritarimo 2008 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

Dėl darbo grupės nekilnojamojo turto mokesčio lengvatoms nagrinėti patikslinimo ir papildymo

Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti

Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009 - 2013 metų veiksmų plano patvirtinimo

priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl detaliojo plano Gluosnių g., Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

planas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr.T2-126 „Dėl etikos komisijos sudarymo, pirmininko bei pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr.T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

priedas

Dėl detaliojo plano Klaipėdos g., Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

planas

Dėl detaliojo plano Melioratorių g., Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

planas

Dėl Kkretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 8 priedo pakeitimo

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo

Dėl turto perėmimo

Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo

Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos 2008 metų ataskaitos ir 2009 metų sąmatos tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimo Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės trijų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės 2009-2011 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ papildymo ir pakeitimo

1 priedas

2 priedas

Dėl vietinės rinkliavos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo Nr. 216 pakeitimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

Dėl negyvenamųjų patalpų Atžalyno g. 4, Vydmantuose, Kretingos r., panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

priedas