Sausis

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-140 8.1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (butą)

Dėl leidimo parduoti ūkinį pastatą ir klėtį

Dėl įgaliojimo tvirtinti Kretingos rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacinį testą

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2–243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo dalinio pakeitimo“ panaikinimo

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

Dėl negyvenamųjų patalpų Budrių kaime, Žalgirio seniūnijoje, Kretingos rajone, panaudos

Dėl negyvenamųjų patalpų Klibių kaime, Kretingos rajone, panaudos

Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo

Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T2-274 ir 2008-09-25 sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo

Dėl detaliojo plano Malūno g. 4A, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Penkininkų g., Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Laukų g., Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004–04–29 sprendimo Nr. T2 – 119 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, licencijų galiojimo sustabdymo, licencijų galiojimo sustabdymo ir licencijų panaikinimo taisyklių bei tabako gaminių pardavimo ir vartojimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo

Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo

Priedas

Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-338 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų sąrašų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

Dėl įgaliojimų suteikimo švietimo skyriaus vedėjui

Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo ir dalies patirtų sąnaudų kompensavimo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-360 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo“ 1.1, 1.2, 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero fondo

Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2008 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo

Dėl projekto „Darbėnų vidurinės mokyklos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis“

Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-208 papildymo ir pakeitimo

Priedas

Dėl kompiuterių perdavimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 pakeitimo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo

Dėl įpareigojimo viešojo pirkimo komisijai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei 2009 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos ir asignavimų paskirstymo kriterijų aprašo patvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų I pusmečio darbo plano tvirtinimo

Priedas

Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“

Važiavimo išlaidų gydytojams, slaugytojams, kultūros ir meno darbuotojams bei socialiniams darbuotojams kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Valerijono Kubiliaus atleidimo iš einamų pareigų