Spalis

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ 2, 6, 7 ir 8 priedų patikslinimo ir papildymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007 - 2010 metų projektų sąrašui“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės mokesčio“

Priedas

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl valstybės rinkliavos už statybos leidimo išdavimą sumažinimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų-darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr.T2-103 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti“ priedo patikslinimo ir papildymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 - 2014 metų aplinkos stebėsenos programos tvirtinimo“

Priedas

Kretingos miestas

Kretingos rajonas

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl detaliojo plano Savanorių g. 23A, Kretingos m., tvirtinimo“

Brėžinys

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl detaliojo plano Melioratorių g. 49, Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl žemės sklypo Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr.T2-195 dalinio pakeitimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 8 priedo pakeitimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ nuotėkų ištraukimo ir išvežimo paslaugų, teikiamų gyventojams, kainų nustatymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos patvirtinimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl dienos socialinės globos paslaugos kainos dienos veiklos centre suaugusiam asmeniui su negalia per mėnesį derinimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-375 „Dėl asmenų nukreipimo socialinei globai į Kretingos rajono savivaldybės viešąsias įstaigas Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines ir asmenų mokėjimo už socialinės globos paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl darbuotojų maitinimosi Kretingos socialinių paslaugų centre tvarkos patvirtinimo“

Priedas

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl turto perdavimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (butą)“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. Nr. T2-288 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr.T2-97 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“ dalinio keitimo ir papildymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl būtinumo teikti visuomenei keleivinio kelių transporto paslaugą - vežti keleivius“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr.T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ papildymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl konkurso „Geriausias Kretingos rajono smulkaus ir vidutinio verslo atstovas“ komisijos sudėties pakeitimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-244 papildymo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl Stanislavos Ruokienės atleidimo iš dienos veiklos centro direktorės pareigų“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ 2 punkto pakeitimo“

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl detaliųjų planų Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas 1

Brėžinys 1

Aiškinamasis raštas 2

Brėžinys 2

2008 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl ŽIV/AIDS prevencijos 2008 metų programos Kretingos rajono savivaldybėje ir jos sąmatos tvirtinimo“