Spalis

Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano tvirtinimo

Bendrieji planai

Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Dėl savivaldybės turto panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T2-103 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti“ priedo patikslinimo ir papildymo

Dėl valstybės rinkliavos už statybos leidimo išdavimą sumažinimo

Dėl turto perdavimo

Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti

Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 8 priedo pakeitimo

Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos patvirtinimo

Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo patvirtinimo

1 Priedas

2 priedas

Dėl dienos socialinės globos paslaugos kainos Dienos veiklos centre suaugusiam asmeniui su negalia per mėnesį derinimo

 Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 - 2014 metų aplinkos stebėsenos programos tvirtinimo

Priedas

Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (butą)

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl darbuotojų maitinimosi Kretingos socialinių paslaugų centre tvarkos patvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-375 „Dėl asmenų nukreipimo socialinei globai į Kretingos rajono savivaldybės viešąsias įstaigas Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines ir asmenų mokėjimo už socialinės globos paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr.T2-97 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“ dalinio keitimo ir papildymo

Dėl Stanislavos Ruokienės atleidimo iš Dienos veiklos centro direktorės pareigų

Dėl būtinumo teikti visuomenei keleivinio kelių transporto paslaugą - vežti keleivius

Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės mokesčio

Aiškinamasis raštas

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo

Aiškinamojo rašto 1 lentelė

Aiškinamojo rašto 2 lentelė

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Dėl detaliojo plano Melioratorių g.49, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo

Dėl savivaldybės turto panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos

Dėl detaliojo plano Mėguvos g. 3, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Savanorių g. 23A, Kretingos m., tvirtinimo

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-244 papildymo

Dėl konkurso „Geriausias Kretingos rajono smulkaus ir vidutinio verslo atstovas“ komisijos sudėties pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ papildymo

Dėl prekybos laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, apribojimo

Dėl paviršinių nuotėkų (kritulių vandens) tvarkymo kainos nustatymo

Dėl UAB „Kretingos vandenys“ nuotėkų ištraukimo ir išvežimo paslaugų, teikiamų gyventojams, kainų nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-195 dalinio pakeitimo

Dėl žemės sklypo Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo

Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ 2, 6, 7 ir 8 priedų patikslinimo ir papildymo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007-2010 metų projektų sąrašui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ 2 punkto pakeitimo

Dėl detaliųjų planų Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas 1

Brėžinys 1

Aiškinamasis raštas 2

Brėžinys 2

Dėl ŽIV/AIDS prevencijos 2008 metų programos Kretingos rajono savivaldybėje ir jos sąmatos tvirtinimo