Lėšos 2021 m. programų projektams

Kretingos rajono kultūros įstaigos 2021 metų veiklai suplanavo ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui pateikė 102 Kultūrinės veiklos, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo, Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų projektų (toliau – Projektai) paraiškas (suvestinė pridedama). Kultūrinės veiklos programai pateikė 74 projektų paraiškas, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai – 19 projektų paraiškas, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai – 3 projektų paraiškas, Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programai – 6 projektų paraiškas.

Lėšas iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto Projektams finansuoti kiekvienais metais skiria Kretingos rajono savivaldybės taryba.

Projektų paraiškas vertina Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Projektų paraiškų vertinimo komisija (toliau – Komisija).

2021 m. vasario mėn. Komisija vertina pateiktų projektų paraiškas, vadovaudamasi Projektų paraiškų vertinimo kriterijais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T2-301 „Dėl Kultūrinės veiklos, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo, Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Finansavimas skiriamas Projektams, kurie yra orientuoti į:

1. novatoriškas kultūros ir/ar meno formas, atsinaujinančių kultūros ir/ar meno paslaugų ar produktų kūrimą;

2. vietos išskirtinumo ženklų atskleidimą, vietos istorijos, etninės kultūros ir tradicijų aktualizavimą;

3. kultūros ir gamtos paveldo objektų, viešųjų erdvių, rekreacinių teritorijų įveiklinimą;

4. profesionaliojo meno sklaidą;

5. kultūrinių ryšių, kultūros ir verslo partnerystės plėtrą;

6. visuomenės socialinių sluoksnių įtrauktį, tapsritiškumą.

Finansavimas skirtas:

2021 m. kovo 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-268 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2021 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-322 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2021 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-323 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

2021 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-324 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“