Gyventojai kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Investicijų suma sieks 150 mln. eurų, o valstybė suteiks 50 mln. eurų paramos, kompensuodama 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, skirdama papildomą 10 proc. kompensaciją daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą.

Kvietime numatyta 100 proc. kompensuoti renovacijos projektų parengimo, ekspertizės, statybos techninės priežiūros, administravimo išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tenkančias išlaidas už renovaciją.

Naujas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo patalpoms apšviesti.

Pagal šį kvietimą priimamų paraiškų skaičius nebus ribojamas. Paraiškos bus atrenkamos ir reitinguojamos pagal numatytus atrankos kriterijus: kartu su Paraiška pateikiamas statybą leidžiantis dokumentas daugiabučiam namui atnaujinti, daugiabučiame name 20 ir daugiau procentų butų savininkų turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, projektas įtrauktas į savivaldybės parengtą kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą ir kt. Kvietimą galite rasti adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6314ff12bbd511ea9a12d0dad....

Prašymus dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje su namo daugumos gyventojų parašais bei pridėta pastato kadastrinių matavimų bylos kopija prašome pateikti iki š. m. rugsėjo 1 dienos (imtinai) SĮ „Kretingos komunalininkas“, adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Kilus klausimams kreiptis į renovacijos projektų vadovą tel. +370 655 32730 arba el. p. info [at] kretkom [dot] lt.