Einamųjų metų užduotys

 • Nagrinėti pagal kompetenciją pateiktus gyventojų skundus, pranešimus, prašymus.
 • Organizuoti ir dalyvauti skyriaus patikrinimuose  kontroliuojant Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių vykdymą Kretingos rajone, esant būtinybei, pasitelkti ir kitų institucijų atstovus bei kitų administracijos skyrių ir seniūnijų specialistus, dalyvauti kitų institucijų ar administracijos skyrių, seniūnijų specialistų organizuojamuose patikrinimuose.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, surašyti ir registruoti administracinių nusižengimų protokolus, vykdyti paskirtų administracinių nurodymų kontrolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ir kitais teisės aktais.
 • Pagal kompetenciją vykdyti prevencines ir viešosios tvarkos kontrolės priemones Kretingos rajone.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).