Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėja-vyr. architektė
Reda Kasnauskė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
106 +370 445 51031 +370 634 00788  reda [dot] kasnauske [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Sandra Skersienė
105 +370 445 43868   sandra [dot] skersiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė 
Irina Simutienė
107 +370 445 44614   irina [dot] simutiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas
Tomas Brazdžius
105 +370 445 54502 +370 687 95662 tomas [dot] brazdzius [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Kristina Žiaušienė
107 +370 445 54503   kristina [dot] ziausiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Virginija Dantienė
103 +370 445 40916   virginija [dot] dantiene [at] kretinga [dot] lt

 

 

Gyventojų priėmimo laikas

 

Atmintinės

 

Skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

 

1. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą organizuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiųjų planų (projektų), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimą (t.y., vykdo užsakovo ar funkcijas).

2. Nustatyta tvarka išduoda sąlygų sąvadą teritorijų planavimo dokumentams rengti.

3. Rengia ir pateikia išvadą dėl detaliojo planavimo proceso ir procedūros.

4. Dalyvauja kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese.

5. Pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus rajono savivaldybės Tarybai.

6. Pateikia tvirtinti teritorijų planavimo sąlygų sąvadą savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniu;

7. Vykdo teritorijų planavimo sąlygų nustatymą, jų derinimą pagal rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos reikalavimus.

8. Dalyvauja rengiant rajono (rajono miestų, miestelių ir kaimų) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus.

9. Teikia išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų.

10. Organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese. Apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, rengia medžiagą ir motyvuotų atsakymų projektus, sprendžiant ginčus tarp fizinių ir juridinių asmenų.

11. Konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir planavimo procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.

12. Rengia informacines atmintines apie teritorijų planavimo dokumentų rengimo tvarką.

13. Organizuoja kraštovaizdžio formavimą savivaldybės teritorijoje.

14. Tvirtina išorinės vaizdinės reklamos, atminimo ženklų, lentų projektus.

15. Derina projektus, susijusius su kraštovaizdžio formavimu, nagrinėja piliečių prašymus, skundus šiais klausimais.

16. Analizuoja infrastruktūros būklę ir plėtrą, rengia specialiuosius planus infrastruktūrai plėtoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, svarstymą su visuomene.

17. Tvarko savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą.

18. Tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą, visų Skyriuje derinamų projektų ir išduodamų sąlygų registrą.

19. Atlieka einamąją finansų kontrolę.

20. Rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus

21. Rengia rajono savivaldybės Tarybai numatomų darbų programą ir numato lėšų poreikį programai įgyvendinti.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Kodas Paslaugos pavadinimas
01.04. Sąlygų išdavimas detaliojo teritorijų planavimo dokumento rengimui
01.05. Teritorijų planavimo dokumentų suderinimas 
01.06. Žemės sklypų plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimas
01.07. Teritorijų planavimo dokumentų registravimas 
01.08. Teritorijų planavimo dokumentų registro išrašų išdavimas 
01.09. Žemės sklypų formavimas  
01.10. Geodezinės, topografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos dokumentacijos išdavimas 
01.11. Žemės sklypų planų, topografinių planų derinimas 
01.12. Specialieji architektūros reikalavimai naujų statinių statybos ir (ar) rekonstravimo projektams rengti
01.13. Statinių projektų tikrinimas ir išvadų dėl projekto patikrinimo pritarimo ar nepritarimo pateikimas 
01.14. Rašytinių pritarimų statinio projektui rengimas 
01.15. Išorinės reklamos projektų derinimas 
01.16. Konsultacijų apie žemės sklypų paskirčių pakeitimą, pakeitimo tvarką teikimas 
01.17. Konsultacijų apie teritorijų planavimo dokumentų rengimą, rengimo organizavimo tvarką teikimas 
01.18. Konsultacijų apie specialiųjų architektūrinių reikalavimų nustatymą ir išdavimą teikimas 
01.20. Konsultacijų apie leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarką teikimas 
01.21. Konsultacijų apie žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, topografinių sklypų planų rengimo tvarką teikimas 
01.24 Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (toliau- TPD) rengimas/keitimas/koregavimas
01.25 Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimas
01.26 Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
01.27 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

   Išsamiau »

Surinktas turinys