Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Sigutė Jazbutienė

Viešų ir privačių
interesų deklaracija
309 +370 445 75113 +370 685 33106 sigute [dot] jazbutiene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotoja
Gintautė Butavičiūtė
308 +370 445 75606   gintaute [dot] butaviciute [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Lina Rimkuvienė
314 +370 445 43783 +370 686 37843 lina [dot] rimkuviene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Vaiva Lukošienė
314 +370 445 40966   vaiva [dot] lukosiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas
Antanas Viskontas
310 +370 445 51390   antanas [dot] viskontas [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Simona Baublienė
310 +370 445 43765   simona [dot] baubliene [at] kretinga [dot] lt 
Specialistas
Artūras Reinikis
308 +370 445 75114   arturas [dot] reinikis [at] kretinga [dot] lt 

 

 Skyriaus uždaviniai:

 • Kaupti, sisteminti ekonominę, technologinę, komercinę ir kitą informaciją, būtiną optimaliam savivaldybės ūkio reguliavimui;
 • rūpintis aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga, spręsti su tuo susijusias problemas;
 • rūpintis ir teikti siūlymus švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo klausimais;
 • organizuoti rajono keleivių pervežimą, teikti siūlymus keleivių pervežimo klausimais;
 • koordinuoti ir kontroliuoti vietinio susisiekimo maršrutuose keleivius vežančius vežėjus;
 • rūpintis centralizuotos šilumos užtikrinimu vartotojams, esantiems savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoti vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo darbus, administravimo priežiūrą, vykdyti kelių plėtrą.
 • organizuoti įstatymais savivaldybės nuosavybėn priskirto turto perėmimą;
 • organizuoti savivaldybės turto nuosavybės teisių įregistravimą;
 • tvarkyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto klausimus;
 • organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą;
 • tvarkyti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo klausimus;
 • spręsti politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių, norinčių grįžti į Lietuvą ir nuomotis Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, klausimus;
 • organizuoti valstybės garantijų vykdymą nuomininkams, gyvenantiems savininkams sugrąžintuose namuose.

Skyriaus funkcijos:

 • atstovauja savivaldybei akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose savivaldybė turi akcijų, viešosiose įstaigose (priskirtose Vietinio ūkio ir turto valdymo veiklos sričiai), kuriose savivaldybė yra dalininkas;
 • teikia rajono savivaldos institucijoms siūlymus dėl savivaldybės kontroliuojamų bendrovių įstatinio kapitalo didinimo arba mažinimo, dėl bendrovių reorganizavimo, privatizavimo, bendrovių statuso keitimo ar likvidavimo;
 • teikia siūlymus šilumos energijos, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo;
 • kontroliuoja kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamas paslaugas gyventojams ir kitoms įmonėms teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka derina kainas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir teikia rajono savivaldybės tarybai tvirtinti;
 • organizuoja iš rajono biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų lėšų finansuojamų gamybinės ir socialinės infrastruktūros objektų priežiūros ir statybos darbus;
 • teikia siūlymus vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo bei saugaus eismo užtikrinimo klausimais;
 • teikia pasiūlymus rajono savivaldybės institucijoms vietinių rinkliavų klausimais;
 • teikia siūlymus ir rengia prekybos viešose vietose taisykles ir teikia rajono savivaldybės tarybai tvirtinti;
 • rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatą, sąmatos panaudojimo ataskaitą;
 • kontroliuoja rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimą;
 • teikia siūlymus komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo, pavojingų atliekų surinkimo, sąvartynų įrengimo bei eksploatavimo klausimais, spręsti šioje srityje iškilusias problemas;
 • teikia pasiūlymus savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, vietinės reikšmės gamtos objektų paskelbimo savivaldybės saugomais objektais klausimais;
 • parengia ir teikia išduoti licencijas ir licencijų kopijas keleiviams pervežti vietinio susisiekimo maršrutais, teikia jas perregistruoti, teikia įspėjimus apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, rengia dokumentus panaikinti jų galiojimą pagal atitinkamų institucijų pateiktus duomenis;
 • parengia ir teikia išduoti: licencijas prekybai alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais; licencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, licencijas mažajai loterijai organizuoti; licencijas šilumai tiekti; teikia jas patikslinti, papildyti, įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir/ar panaikinimą bei panaikinti jų galiojimą pagal atitinkamų institucijų pateiktus duomenis;
 • parengia ir išduoda leidimus: vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; maršrutams aptarnauti; suteikiančius teisę stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje; vežti krovinius didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, ruošia dokumentus dėl įspėjimo apie galimą leidimų galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, panaikinti jų galiojimą pagal atitinkamų institucijų pateiktus duomenis;
 • organizuoja biudžetinių įstaigų pastatų šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbus;
 • administruoja Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas;
 • rengia remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų užduotis (technines specifikacijas), susijusias su vietinės reikšmės keliais (gatvėmis);
 • organizuoja kelių tiesimo, rekonstrukcijos techninę priežiūrą;
 • kontroliuoja kelių priežiūros, tiesimo sutarčių vykdymą;
 • vykdo vietinės reikšmės kelių (gatvių) kontrolę po jų perdavimo eksploatacijai garantiniu laikotarpiu;
 • tikrina parengtus techninius projektus, juos derina, teikia pastabas;
 • teikia architektūros ir teritorijų planavimo skyriui siūlymus dėl specialiųjų architektūros sąlygų išdavimo, projektuojant kelius;
 • pildo, kaupia, tvarko savivaldybės kelių duomenų banką;
 • teikia paraiškas Valstybės kapitalo investicijų programai, skirtai vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijai.
 • rengia įstatymais savivaldybės nuosavybėn priskirto turto perėmimo dokumentus ir juos teikia LR Aplinkos ministerijai;
 • rengia dokumentus savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto teisinei registracijai ir juos teikti valstybės įmonei Registrų centrui;
 • sprendžia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymo klausimus;
 • sprendžia savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus;
 • teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės turto nuomos, panaudos, privatizavimo, remonto;
 • rengia savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų nuomos ir panaudos sutarčių projektus;
 • kontroliuoja negyvenamųjų patalpų nuomą ir panaudą;
 • rengia Vyriausybės nustatyta tvarka ataskaitų suvestines apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą;
 • rengia privatizavimo programas, jas teikia Privatizavimo komisijai aprobuoti ir siunčia Valstybės turto fondui, organizuoja programose patvirtintų privatizuojamų objektų aukcionus, konkursus, sprendžia kitus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo klausimus.
 • sprendžia nuomininkų, gyvenančių savininkams sugrąžintuose namuose, butuose, iškeldinimo klausimus;
 • organizuoja butų tremtiniams ir politiniams kaliniams bei nuomininkams, gyvenantiems savininkams sugrąžintuose namuose, pirkimą;
 • ruošia ataskaitas apie valstybės lėšų, skirtų politinių kalinių ir tremtinių šeimoms butams pirkti, nuomininkams iš savininkams sugrąžintų gyvenamųjų namų iškeldinti, panaudojimą, šių butų išnuomojimą bei lėšų poreikį;
 • rengia Valstybės garantijų dokumentus savininkams, kuriems atkurtos nuosavybės teisės į gyvenamuosius namus, kuriuose gyvena nuomininkai;
 • rengia Valstybės garantijų dokumentus nuomininkams, gyvenantiems savininkams sugrąžintuose namuose;
 • skirsto gautas lėšas piliečiams už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, tvarko apskaitą, rengia pažymas;
 • koordinuoja Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų administravimą;
 • ruošia archyvui skyriaus nuolatinio saugojimo bylas ir jas perduoda saugoti archyvui;
 • ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus Vietinio ūkio ir turto valdymo klausimais savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, kitomis savivaldybėmis, užsienio firmomis;
 • rengia Vyriausybės nustatyta tvarka ataskaitas apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir jas teikia Statistikos departamentui, savivaldybės Tarybai, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai;
 • teikia konsultacijas ir metodinę paramą Vietinio ūkio ir turto valdymo klausimais;
 • atsako į rajono savivaldybės tarybos narių paklausimus;
 • nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, organizacijų skundus, prašymus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose teikiami klausimai;
 • rengia ir derina rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus Vietinio ūkio ir turto valdymo klausimais;
 • koordinuoja savo darbą su kitais savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, priima bendrus sprendimus Vietinio ūkio ir turto valdymo srityje ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • vykdo kitus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui priskirtas funkcijas, įpareigojimus bei pavedimus.

 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Kodas Paslaugos pavadinimas
03.01
03.02
03.03
03.04 Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, išdavimas
03.05
03.06
03.07
03.08
03.10
03.12
03.14
03.15
03.16
03.17
03.18
03.19
03.25
03.26
03.27
03.28 Specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimas

   Išsamiau »

Surinktas turinys