Gruodis

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-356 Dėl 2007 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo

Priedai

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-357 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto asignavimų tikslinimo

 Priedas

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-358 Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-359 Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2007 metų išlaidų patikslinimo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-360 Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-361 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo rajono gyventojams

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-362 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-208 papildymo ir pakeitimo

Priedas

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-363 Dėl Kretingos pranciškonų gimnazijos likvidavimo tęsiant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą viešojoje įstaigoje pranciškonų gimnazijoje ir pradinio ugdymo – mokykloje - darželyje „Žibutė“

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-364 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T2-194 „Dėl komisijos sudarymo“ papildymo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-365 Dėl Kretingos rajono vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-366 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr. T2-342 „Dėl projekto „Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos Grūšlaukės ir Kašučių kadastrinių vietovių Akmenos upės baseino melioracijos statinių renovacija“ pakeitimo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-367 Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-368 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr. T2-41 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“ 1 punkto pakeitimo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-369 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos respubliką

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-370 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 metų I pusmečio darbo plano tvirtinimo

Priedas

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-371 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2008 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-372 Dėl kelionės išlaidų mokytojams, vykstantiems dirbti į kaimų, miestelių ir Salantų miesto mokyklas, kompensavimo tvarkos patvirtinimo

Priedas

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-373 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2 - 407 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių ir etatų skaičiaus nustatymo metodikos“ pakeitimo ir papildymo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-374 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašų rengimo, tvirtinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedai

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-375 Dėl asmenų nukreipimo socialinei globai į Kretingos rajono savivaldybės viešąsias įstaigas Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines ir asmenų mokėjimo už socialinės globos paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-376 Dėl automobilio panaudos

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-377 Dėl pasikeitimo garažų patalpomis

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-378 Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2007 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-379 Dėl vienkartinių piniginių išmokų

2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-380 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl darbo grupių pagalbos šeimai ir vaikui organizuoti nuostatų tvirtinimo bei darbo grupių sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

2007 m. gruodžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-381 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro projekto „Dienos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims“

2007 m. gruodžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-382 Dėl 2007 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo

Priedai