Viešųjų pirkimų skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
305 +370 445 72173 +370 617 77932 sandra [dot] simkute [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotoja
Sonata Skominienė
305 +370 445 74140   sonata [dot] skominiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Aušra Margevičienė
303 +370 445 70308   ausra [dot] margeviciene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Vaida Zacharevičienė
303 +370 445 51471    vaida [dot] zachareviciene [at] kretinga [dot] lt 

 

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:

1. tinkamai organizuoti ir vykdyti Savivaldybės ir Administracijos atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

2. koordinuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės kontroliuojamų perkančiųjų organizacijų veiklą, skatinti tiekėjų konkurenciją, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;

3. vykdyti prevencines priemones viešųjų pirkimų srityje, siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę;

4. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančius Savivaldybės teisės aktus,

5. sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą;

6. įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

 

Skyrius, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. kaupia Administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir iki einamųjų metų sausio 15 dienos sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;

2. tvarko Administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

3. kai numatomo prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertė viršija 5000 (penkių tūkstančių) litų be PVM sumą, priima ir registruoja Administracijos struktūrinių padalinių parengtas ir Administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas bei technines specifikacijas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;

4. kartu su Administracijos struktūriniais padaliniais rengia ir teikia Viešojo pirkimo komisijai (toliau - Komisija) pirkimo dokumentus bei vykdo Savivaldybės administracijos pirkimų, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, procedūras;

5. kaupia ir analizuoja informaciją apie Komisijos vykdomus viešuosius pirkimus;

6. analizuoja gautus pasiūlymus ir teikia analizės išvadas Komisijai;

7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, susijusius su skyriaus funkcijomis;

8. konsultuoja visais viešųjų pirkimų klausimais Administracijos struktūrinius padalinius bei Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas;

9. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės interneto tinklalapio viešųjų pirkimų posistemės kūrimo ir eksploatavimo bei teikia informaciją Informacinių technologijų skyriui;

10. rengia Administracijos išankstinius informacinius skelbimus, skelbimus apie sudarytas pirkimų sutartis, apie projekto konkurso rezultatus ir nustatyta tvarka teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

11. rengia Administracijos skelbimus apie pirkimus, skelbimus apie supaprastintus pirkimus, apie projekto konkursus ir apie supaprastintus projekto konkursus, kurie yra teikiami Viešųjų pirkimų skyriui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

12. rengia Administracijos pirkimų procedūrų, projekto konkurso procedūrų ataskaitas ir ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimų sutartis ir teikia jas Viešųjų pirkimų skyriui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

13. rengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka teikia Viešųjų pirkimų skyriui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Administracijos visų per finansinius metus pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką ataskaitas;

14. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą;

15. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Administracijos struktūriniais padaliniais, Savivaldybės kontroliuojamomis perkančiosiomis organizacijomis bei su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

16. rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

17. rengia dokumentus pagal savo kompetenciją;

18. tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;

19. pagal savo kompetenciją atstovauja steigėjui valdymo ir kitose institucijose;

20. vykdo kitus, šiuose nuostatuose nenumatytus, Savivaldybės institucijų ir Administracijos direktoriaus pavedimus.