Buhalterinės apskaitos skyrius

 Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Vitalija Kubilienė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
114 +370 445 75607 +370 686 98522 vitalija [dot] kubiliene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotoja
Roma Momkuvienė
114 +370 445 72172   roma [dot] momkuviene [at] kretinga [dot] lt
Buhalterė
Danutė Reinikienė
115 +370 445 70122   danute [dot] reinikiene [at] kretinga [dot] lt
Buhalterė
Vitalija Lingienė 
115 +370 445 72174   vitalija [dot] lingiene [at] kretinga [dot] lt 
Buhalterė
Rasa Jokšienė
115 +370 445 72175   rasa [dot] joksiene [at] kretinga [dot] lt
Buhalterė
Dalia Žvinklienė
307 +370 445 43875   dalia [dot] zvinkliene [at] kretinga [dot] lt
Buhalterė
Janina Leksienė
301 +370 445 43767  +370 676 39723 janina [dot] leksiene [at] kretinga [dot] lt
Buhalterė
Ona Navajauskienė
301 +370 445 74143   ona [dot] navajauskiene [at] kretinga [dot] lt
Buhalterė
Inga Pazdrazdienė
307 +370 445 70121   inga [dot] pazdrazdiene [at] kretinga [dot] lt

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Buhalterinės apskaitos skyrius vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas:

 • tvarko apskaitą:
  • visų savivaldybės biudžeto išlaidų, skirtų savivaldybės Tarybai, Kontrolieriaus ir audito tarnybai ir Savivaldybės administracijai išlaikyti;
  • savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų pagal patvirtintas programas ir sąmatas;
  • kitų lėšų pagal jų gavimo šaltinius ir išlaidų paskirtį;
  • Europos sąjungos paramos projektų lėšų;
  • ilgalaikio ir trumpalaikio turto, priklausančio Savivaldybės administracijai, Kontrolieriaus tarnybai, skaičiuoja ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimą;
 • buhalterinę apskaitą tvarko pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą sąskaitų planą;
 • kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 • užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikiama laiku;
 • užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą Savivaldybės administracijoje;
 • kontroliuoja, ar teisingai panaudojamos lėšos;
 • atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, pagal patvirtintas Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisykles ir pareigybės aprašymus bei pareiginius nuostatus;
 • kontroliuoja, ar teisingai naudojamos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, ar griežtai laikomasi etatinės, finansinės drausmės;
 • kontroliuoja, ar laiku inventorizuojamos piniginės lėšos, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, atsiskaitymai su tiekėjais, rangovais ir pirkėjais, kitas turtas.
 • kontroliuoja, ar nustatytu laiku išieškomos skolos, ar laikomasi mokėjimo drausmės;
 • teisingai apskaičiuoja, išskaičiuoja, deklaruoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą ir Valstybinio socialinio draudimo fondą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;
 • tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą;
 • apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbuotojams darbo užmokestį;
 • rengia paraiškas administracijos ekonomikos ir biudžeto skyriui, kitoms institucijoms dėl lėšų pervedimo;
 • išduoda darbo užmokesčio pažymas pagal pateiktus darbuotojų prašymus;
 • ruošia nustatytos formos statistines ataskaitas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;
 • išrašo pajamų sąskaitas – faktūras;
 • perveda lėšas pagal sudarytas finansavimo sutartis ir administracijos direktoriaus įsakymus savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams;
 • užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;
 • teikia skyriaus veiklos ataskaitas savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu;
 • administracijos vadovybės pavedimu dalyvauja komisijose ir darbo grupėse, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
 • vykdo kitas savivaldybės Tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.
 • tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų: tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.