Atviri duomenys

Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenys yra atveriami vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklėmis, patvirtintomis administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A1-52. Kretingos rajono savivaldybės administracija suteikia atvirą leidimą neatlygintinai pakartotinai naudoti informaciją be atskiro institucijos sutikimo:

  • viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;
  • atgaminti bet kokia forma ar būdu;
  • versti į kitas kalbas;
  • adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;
  • platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

Iš savivaldybės administracijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

 

Duomenų rinkiniai
 
Duomenų pavadinimas
Atnaujinimo periodiškumas
Duomenų formatas
kas ketvirtį
pdf, xls, xlsx
įvykus pakeitimui
html
įvykus pakeitimui
html
įvykus pakeitimui
html
kas ketvirtį
pdf, xls, xlsx
įvykus pakeitimui
html, doc, docx, xls, xlsx, pdf
kas ketvirtį
html
įvykus pakeitimui
pdf
Savivaldybės turtas
įvykus pakeitimui html
kas mėnesį
html
kas ketvirtį
html
kas mėnesį
doc, docx, xls, xlsx

 

Pareiškėjas, pakartotinai naudodamas iš institucijos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.